Urząd Gminy Dygowo

RODO

Nieodpłatna pomoc prawna

Koordynator do spraw dostępności na terenie Gminy Dygowo

Petycje

Zgromadzenia

Działalność lobbingowa

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta

Wybory

Spisy Powszechne

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Rekrutacja dzieci do szkół

Konsultacje społeczne

Organizacje pożytku publicznego

Oświadczenia Majątkowe

Poradnik Petenta - Jak To Załatwić?

Zamówienia Publiczne

System utrzymania porządku i czystości na terenie gminy Dygowo

Majątek Gminy

Budżet i Zobowiązania

Rejestry i Ewidencje

Polityka Wewnętrzna Urzędu

Kontrole urzędu

Planowanie przestrzenne

Oprogramowanie Do Odczytu i Wydruku Dokumentów

Organizacja Działania Samorządu

Rada Gminy

Kontakty i Współpraca

Gminne Jednostki Organizacyjne

Ważniejsze Akty Prawne Regulujące Pracę Samorządu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenia

Umowy

Ocena oddziaływania na środowisko

Zawiadomienia, Ogłoszenia, Obwieszczenia

Oferty pracy

Majątek Publiczny

Gmina

Informacja dla właścicieli i zarządców nieruchomości

2.5 MBPobierzPodgląd pliku

"1 lipca 2021, złóż deklarację"

829 KBPobierzPodgląd pliku

formularz deklaracji - nieruchomości zamieszkałe

428 KBPobierzPodgląd pliku

formularz deklaracji - nieruchomości niezamieszkałe

541 KBPobierzPodgląd pliku

UCHWAŁA Nr XXX/540/18 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 26 września 2018 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa zachodniopomorskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw

57 KBPobierzPodgląd pliku

CEEB, czyli Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków, to nowa baza danych, której podstawowym zadaniem jest sprawdzenie, czym Polacy ogrzewają swoje gospodarstwa domowe. Rejestr ma też pokazać, gdzie potrzebne jest wsparcie w wymianie tzw. kopciuchów. Obowiązek składania deklaracji do CEEB wejdzie w życie 1 lipca tego roku.

Kogo to dotyczy?

Rejestracji do CEEB będą musieli dokonać właściciele i zarządcy budynków, w których znajduje się źródło ciepła lub spalania paliw. Na wysłanie deklaracji będzie 12 miesięcy
w przypadku budynków już istniejących. Natomiast w przypadku nowo powstałych obiektów będzie to 14 dni od uruchomienia nowego źródła ciepła lub spalania paliw. Zgodnie z ustawą niezłożenie deklaracji w określonym terminie będzie skutkowało grzywną.

Co będą zawierać deklaracje i jak je składać?

Zakres informacji, jaki ma zostać zawarty w deklaracjach, to między innymi:

 • dane osobowe albo nazwa właściciela lub zarządcy budynku/lokalu,
 • dane adresowe miejsca zamieszkania lub siedziby,
 • adres nieruchomości, w której obrębie eksploatowane są źródła ciepła lub źródła spalania paliw,
 • informacja o liczbie i rodzaju eksploatowanych w obrębie nieruchomości źródeł ciepła i źródeł spalania paliw oraz ich przeznaczeniu i wykorzystywanych w nich paliwach,
 • informacja w zakresie wykorzystywanych źródeł ciepła, w tym energii elektrycznej, zasilania z sieci ciepłowniczej oraz spalania paliw o nominalnej mocy cieplnej mniejszej niż 1 MW.

Formularze deklaracji mają występować w dwóch wersjach:

 • dla budynków i lokali mieszkalnych,
 • dla budynków i lokali niemieszkalnych.

Deklarację będzie można złożyć drogą elektroniczną na stronie: https://ceeb.gov.pl lub w wersji papierowej w Urzędzie Gminy Dygowo ul. Kolejowa 1, 78-113 Dygowo (wniosek dostępny pod adresem  https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow.

 

Wszystko dla zdrowia

Dane przekazywane przez mieszkańców Gminy Dygowo w ramach wynikającego z CEEB obowiązku posłużą jednocześnie do przeprowadzenia pełnej inwentaryzacji źródeł ciepła
w naszej gminie. Celem tych działań będzie oszacowanie liczby kotłów, które muszą zostać wymienione w związku z wymogami uchwały antysmogowej. Jednocześnie określone zostaną potrzeby mieszkańców w zakresie ewentualnego wsparcia finansowego, co pozwoli urzędnikom znaleźć najskuteczniejsze rozwiązania i narzędzia finansowe służące usprawnieniu całego procesu wymiany źródeł ciepła w gminie Dygowo.

Na szczeblu wojewódzkim

Obowiązująca na terenie województwa zachodniopomorskiego uchwała antysmogowa (http://www.srodowisko.wzp.pl/sites/default/files/uchwala_antysmogowa_xxx_540_18.pdf) wprowadziła ograniczenia i zakazy w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw. Wymiana przestarzałych i nieekologicznych źródeł ogrzewania zachodniopomorskich domów będzie odbywać się stopniowo, przy czym niektórych paliw stałych nie możemy stosować już dziś. Są to paliwa najgorszej jakości, czyli: muły węglowe, flotokoncentraty, węgiel brunatny, mieszaniny paliw zawierających mniej niż 85 proc. węgla kamiennego oraz paliwa zawierające biomasę o wilgotności powyżej 20 proc. Na podstawie odrębnych przepisów zakazane jest również spalanie odpadów. Paliwa muszą być więc zgodne z tzw. ekoprojektem, a ich sprzedawcy mają obowiązek przekazać kupującemu świadectwo jakości produktu. Dokumenty te trzeba okazać w przypadku ewentualnej kontroli dokonywanej przez uprawnione podmioty.

W trakcie późniejszych kontroli – po 1 września 2024 roku, gdy przekroczona zostanie data graniczna wymiany kotłów pozaklasowych oraz nieposiadających tabliczek znamionowych – właściciele eksploatujący tego typu instalacje będą także zobowiązani do przedstawienia organom uprawnionym szeregu dodatkowych dokumentów, a w szczególności:

 • dokumentacji technicznej urządzenia,
 • instrukcji dla instalatorów i użytkowników, w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na paliwo stałe,
 • instrukcji dla instalatorów i użytkowników, w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwo stałe,
 • dokumentu potwierdzającego brak możliwości przyłączenia do sieci ciepłowniczej lub gazowej,
 • dokumentacji potwierdzającej datę oddania instalacji do eksploatacji.

Wdrażanie powyższych przepisów prawa oraz działań związane jest z koniecznością poprawy jakości powietrza, na którą czekają chyba wszyscy Polacy.


Wszelkie pytania dotyczące m.in. CEEB, uchwały antysmogowej oraz możliwości wsparcia finansowego wymiany źródeł ogrzewania lub termomodernizacji budynków mieszkalnych można kierować do Referatu budownictwa, planowania przestrzennego, rozwoju gospodarczego i ochrony środowiska – telefonicznie pod numerem: 94 35 84 608, 94 35 84 631 lub mailowo na adres: ug@dygowo.pl

Odpowiedzialnym za to zadanie jest Główny Urząd Nadzoru Budownictwa (GUNB).

Więcej informacji na stronie GUNB: www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow-faq