Urząd Gminy Dygowo

RODO

Nieodpłatna pomoc prawna

Koordynator do spraw dostępności na terenie Gminy Dygowo

Petycje

Działalność lobbingowa

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta

Wybory

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Powszechny Spis Rolny 2020

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Rekrutacja dzieci do szkół

Konsultacje społeczne

Organizacje pożytku publicznego

Oświadczenia Majątkowe

Poradnik Petenta - Jak To Załatwić?

Zamówienia Publiczne

System utrzymania porządku i czystości na terenie gminy Dygowo

Majątek Gminy

Budżet i Zobowiązania

Rejestry i Ewidencje

Polityka Wewnętrzna Urzędu

Kontrole urzędu

Planowanie przestrzenne

Oprogramowanie Do Odczytu i Wydruku Dokumentów

Organizacja Działania Samorządu

Rada Gminy

Kontakty i Współpraca

Gminne Jednostki Organizacyjne

Ważniejsze Akty Prawne Regulujące Pracę Samorządu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenia

Umowy

Ocena oddziaływania na środowisko

Zawiadomienia, Ogłoszenia, Obwieszczenia

Oferty pracy

Majątek Publiczny

Gmina

Wójt

Wójt Gminy Dygowo

funkcję wójta sprawuje Grzegorz Starczyk

tel: +48 94358 41 94 do 95

tel: 506 043 834

zadania wójta:

kierowanie bieżącymi sprawami gminy oraz reprezentowanie gminy na zewnątrz,

wydawanie decyzji w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej,

realizowanie uchwał rady gminy oraz zadań gminy określonych przepisami prawa - przez urząd gminy i jednostki organizacyjne gminy,

przygotowywanie projektów uchwał rady gminy,

określanie sposobu wykonywania uchwał,

gospodarowanie mieniem komunalnym,

opracowywanie projektu budżetu i jego wykonywanie,

prowadzenie prawidłowej gospodarki finansowej gminy,

zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,

opracowywanie projektów przepisów gminnych,

ustalenie regulaminu organizacyjnego urzędu gminy,

wydawanie przepisów porządkowych w przypadkach niecierpiących zwłoki,

bieżące informowanie rady gminy o swojej działalności,