Urząd Gminy Dygowo

RODO

Nieodpłatna pomoc prawna

Petycje

Działalność lobbingowa

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta

Wybory

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Rekrutacja dzieci do szkół

Konsultacje społeczne

Organizacje pożytku publicznego

Oświadczenia Majątkowe

Poradnik Petenta - Jak To Załatwić?

Zamówienia Publiczne

System utrzymania porządku i czystości na terenie gminy Dygowo

Majątek Gminy

Budżet i Zobowiązania

Rejestry i Ewidencje

Polityka Wewnętrzna Urzędu

Kontrole urzędu

Planowanie przestrzenne

Oprogramowanie Do Odczytu i Wydruku Dokumentów

Organizacja Działania Samorządu

Rada Gminy

Kontakty i Współpraca

Gminne Jednostki Organizacyjne

Ważniejsze Akty Prawne Regulujące Pracę Samorządu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenia

Umowy

Ocena oddziaływania na środowisko

Zawiadomienia, Ogłoszenia, Obwieszczenia

Oferty pracy

Majątek Publiczny

Gmina

sekretarz


Sekretarz Gminy Dygowo

funkcję sekretarza gminy pełni Dorota Gruchała

tel./fax: +48 94358 41 94

zadania sekretarza gminy:

-       zapewnienie prawidłowego funkcjonowania urzędu gminy (sprawy organizacyjne) w zakresie załatwiania indywidualnych spraw obywateli oraz wykonywania zadań określonych przez wójta gminy,

-       sprawowanie nadzoru i kontroli wykonywania obowiązków przez pracowników urzędu gminy,

-       dokonywanie oceny pracy pracowników (występowanie z wnioskami o wyróżnienie, nagradzanie, karanie itp.),

-       sporządzanie projektów zakresów czynności i odpowiedzialności pracowników urzędu,

-       prowadzenie obsługi wójta,

-       nadzorowanie opracowywania projektów uchwał rady gminy i wójta,

-       sprawowanie nadzoru nad utrzymaniem w stanie aktualności podstawowych aktów prawnych gminy, tj. statutu gminy, regulaminu organizacyjnego urzędu gminy itp. oraz wnioskowanie o konieczne zmiany w tych aktach,

-       koordynacja działań jednostek organizacyjnych gminy,

-       nadzór nad przygotowywaniem odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych (wymagające formy pisemnej),

-       przekazywanie wojewodzie uchwał rady gminy,

-       opracowywanie informacji z wykonania uchwał rady gminy,

-       nadzór nad wdrażaniem przepisów prawnych publikowanych w Dzienniku Ustaw, Monitorze Polskim i innych aktach prawnych,

-       analizowanie i opiniowanie projektów przyjmowania przez gminę zadań zleconych z zakresu administracji rządowej,

-       nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem obsługi kancelaryjno-technicznej, obiegiem dokumentów w urzędzie,

-       rozstrzyganie sporów kompetencyjnych między komórkami urzędu,

-       organizowanie szkoleń pracowników urzędu,

-       organizowanie wykonywania zaleceń pokontrolnych wydanych po kontrolach zewnętrznych przeprowadzanych w urzędzie,

-       nadzór nad przeprowadzaniem wyborów zarządzonych przez Sejm i Prezydenta RP oraz spisów organizowanych przez GUS i WUS,

-       opracowanie rocznego planu urlopów wypoczynkowych pracowników i nadzór nad jego realizacją,

- organizowanie i prowadzenie spisów rolnych.

 

Sekretarz gminy zastępuje wójta w czasie jego nieobecności.