Urząd Gminy Dygowo

RODO

Petycje

Działalność lobbingowa

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta

Wybory

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Rekrutacja dzieci do szkół

Konsultacje społeczne

Organizacje pożytku publicznego

Oświadczenia Majątkowe

Poradnik Petenta - Jak To Załatwić?

Zamówienia Publiczne

System utrzymania porządku i czystości na terenie gminy Dygowo

Majątek Gminy

Budżet i Zobowiązania

Rejestry i Ewidencje

Polityka Wewnętrzna Urzędu

Kontrole urzędu

Planowanie przestrzenne

Oprogramowanie Do Odczytu i Wydruku Dokumentów

Organizacja Działania Samorządu

Rada Gminy

Kontakty i Współpraca

Gminne Jednostki Organizacyjne

Ważniejsze Akty Prawne Regulujące Pracę Samorządu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenia

Umowy

Ocena oddziaływania na środowisko

Zawiadomienia, Ogłoszenia, Obwieszczenia

Oferty pracy

Majątek Publiczny

Gmina

skarbnik

skarbnik gminy Dygowo

 funkcję skarbnika gminy pełni Sylwia Kot

 tel.: +48 94358 41 94 do 95 lub 354 91 66

 zadania skarbnika gminy:

 

-       opracowanie projektu budżetu gminy oraz szczegółowego podziału dochodów i wydatków budżetu,

-       zapewnienie prawidłowego przebiegu wykonywania budżetu gminy oraz nadzór nad zachowaniem równowagi budżetowej,

-       opracowanie w ramach posiadanych kompetencji projektów zmian w budżecie,

-       dokonywanie okresowych analiz wykonania budżetu gminy i opracowywanie informacji i sprawozdań w tym zakresie,

-       prowadzenie rachunkowości budżetu gminy oraz sprawozdawczości cyfrowej i opisowej z wykonania budżetu,

-       dekretowanie dochodów budżetu zgodnie z klasyfikacją budżetową,

-       kontrolowanie wyciągów bankowych i dokonywanie podziału dokumentów finansowych podlegających księgowaniu w księgowości budżetowej i podatkowej,

-       przestrzeganie terminowego regulowania należności na rzecz dostawców i wykonawców robót i zleconych usług,

-       rozliczanie wyników przeprowadzanych inwentaryzacji oraz sporządzanie zestawień różnic inwentaryzacyjnych.