Urząd Gminy Dygowo

RODO

Nieodpłatna pomoc prawna

Petycje

Działalność lobbingowa

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta

Wybory

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Rekrutacja dzieci do szkół

Konsultacje społeczne

Organizacje pożytku publicznego

Oświadczenia Majątkowe

Poradnik Petenta - Jak To Załatwić?

Zamówienia Publiczne

System utrzymania porządku i czystości na terenie gminy Dygowo

Majątek Gminy

Budżet i Zobowiązania

Rejestry i Ewidencje

Polityka Wewnętrzna Urzędu

Kontrole urzędu

Planowanie przestrzenne

Oprogramowanie Do Odczytu i Wydruku Dokumentów

Organizacja Działania Samorządu

Rada Gminy

Kontakty i Współpraca

Gminne Jednostki Organizacyjne

Ważniejsze Akty Prawne Regulujące Pracę Samorządu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenia

Umowy

Ocena oddziaływania na środowisko

Zawiadomienia, Ogłoszenia, Obwieszczenia

Oferty pracy

Majątek Publiczny

Gmina

budownictwo i planowanie przestrzenne


 

 

Budownictwo, planowanie przestrzenne, inwestycje   gospodarka odpadami zajmuje się m.in. następującymi sprawami:

-       podejmowanie działań w zakresie tworzenia warunków dla budownictwa mieszkaniowego i związanej z tym infrastruktury technicznej,

-       kształtowanie należytego ładu przestrzennego na terenie gminy oraz realizacja zadań wynikających z przepisów ustawy – Prawo budowlane i ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym,

-       podejmowanie czynności związanych z opracowaniem projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz jego zmian, zgodnie z przepisami ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym,

-       prowadzenie dokumentacji związanych z podjęciem prac planistycznych oraz sporządzonej z toku opracowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

-       wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu; prowadzenie rejestru wydanych decyzji,

-       wydawanie postanowień o zgodności proponowanego podziału nieruchomości z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

-       organizowanie i prowadzenie zadań inwestycyjnych i remontowych podejmowanych przez urząd gminy i jednostki organizacyjne gminy,

-       organizowanie i prowadzenie zadań realizowanych w systemie prac interwencyjnych i robót publicznych,

-       prowadzenie i bieżące uaktualnienie „operatów nieruchomości”,

-       nadawanie numeracji porządkowej nieruchomościom,

-       umieszczanie i utrzymywanie tablic z nazwami i numerami ulic i placów,

- wydawanie zezwoleń na usuwanie drzew lub krzewów z terenów nieruchomości,

- rekultywacja gruntów,

- organizowanie i prowadzenie remontów dróg gruntowych,

- organizowanie i prowadzenie prac budowlano-porzdkowych na terenach i obiektach gminnych

- wydawanie zezwoleń na uprawę roślin objętych  zakazem uprawy,

- przyjmowanie i przekazywnaie informacji o podejrzeniu zachorowań zwierząt na chorobę zaraźliwą, współpraca w tym zakresie ze służbami weterynarii,

- sprawowanie administracji w zakresie łowiectwa,

- prowadzenie ewidencji pasiek pszczelich

- przyjmowanie zgłoszeń o wyłączeniu gruntów z rolniczego użytkowania (odłogowanie gruntów),

- zakładanie, rozszerzanie, utrzymanie i zamykanie cmentarzy komunalnych,

- współdziałanie z Zakładem Energetycznym w zakresie utrzymania sprawności urządzeń oświetlenia komunalnego,

- gospodarka odpadami.

-      tworzenie zasobów gruntów na cele zabudowy,

-      sporządzanie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży,

-      przestrzeganie ustaleń zawartych w planach zagospodarowania przestrzennego gminy przy sprzedaży gruntów rolnych i działek budowlanych,

-      prowadzenie rejestru nieruchomości stanowiących własność gminy,

-      prowadzenie sprzedaży nieruchomości będących własnością gminy,

-      oddawanie w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, dzierżawę nieruchomości stanowiących własność gminy,

-      wydawanie decyzji zatwierdzających projekty podziału nieruchomości,

-      prowadzenie spraw związanych z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,

-      zlecanie, nadzór i odbiór robót geodezyjnych, kartograficznych i urządzeniowo-rolnych,

-      składanie oświadczeń w sprawie korzystania z prawa pierwokupu nieruchomości,

-      przeznaczanie nieruchomości do sprzedaży w drodze przetargu,

-      przygotowywanie wniosków w sprawie komunalizacji mienia,

-      sporządzanie informacji o stanie mienia komunalnego,

-      wnioskowanie w sądzie rejonowym o założenie ksiąg wieczystych na nieruchomościach stanowiących własność gminy,

-      sporządzanie umów dzierżawy nieruchomości rolnych,

-      realizacja uprawnień wynikających z art. 118 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 roku o ubezpieczeniu społecznym rolników,

-      wydawanie zaświadczeń o pracy w gospodarstwie rolnym,
 - prowadzenie spraw związanych ze współpracą z Sejmikiem Województwa,

- przyjmowanie, nadawanie biegu i kontrola załatwiania wniosków ogólnospołecznych, interpelacji radnych, wniosków komisji Rady Gminy kierowanych do Urzędu i Wójta,

- koordynowanie działań komórek organizacyjnych Urzędu związanych z wykonywaniem uchwał Rady Gminy oraz wniosków zgłaszanych przez komisje Rady Gminy, 

- kontrola nad terminowym przygotowaniem przez pracowników Urzędu i kierowników jednostek materiałów na sesje Rady Gminy i posiedzenia komisji,

- prowadzenie następujących rejestrów: uchwał Rady Gminy, wniosków i opinii Komisji Rady Gminy, interpelacji i wniosków radnych,

- prowadzenie obsługi Rady Gminy, jej przewodniczącego i komisji,

-  prowadzenie Gminnego Punktu Informacji Europejskiej,

-  współpraca z instytucjami działającymi na rzecz integracji europejskiej,

-  inicjowanie i opracowywanie projektów i okresowych planów rozwoju gminy,

-  identyfikowanie, przygotowywanie i wdrażanie wniosków o dofinansowanie, granty i pomoc w innej formie z dostępnych środków pomocowych,

-  gromadzenie informacji o gminie, organizowanie i prowadzenie promocji i rozwoju ekonomicznego, turystycznego, społecznego i kulturalnego gminy, w tym opracowywanie wydawnictw promocyjnych, przygotowanie uczestnictwa gminy w targach i wystawach oraz innych imprezach promocyjnych, także w formie elektronicznej – Internet,

-  utrzymywanie kontaktów ze związkami samorządowymi i organizacjami pozarządowymi,

-  inicjowanie wspólnych przedsięwzięć gospodarczych, kulturalnych, naukowych i innych w ramach zawieranych porozumień i umów z partnerami zagranicznymi, a w szczególności gminami partnerskimi oraz prowadzenie całości spraw związanych z kontaktami zagranicznymi,

-  koordynacja działań promocyjnych podmiotów gospodarczych z terenu gminy oraz ułatwianie kontaktów z podmiotami zewnętrznymi,

- określanie założeń rozwoju społeczno - gospodarczego dla potrzeb planowania przestrzennego gminy,

- opracowywanie raportów zbiorczych, sprawozdań itp. materiałów o stanie i kierunkach rozwoju,

- współpraca z administracją rządową na rzecz aktywizacji gospodarczej bezrobotnych oraz łagodzenia skutków bezrobocia,

 

Sprawami prowadzonymi przez Referat zajmują się:


inspektor Andrzej Mazur   tel.94 358 46 08

inspektor Izabela Płomińska  tel.94 358 46 31

mł.referent  Bogdan Stuligłowa tel.94 358 40 66