Urząd Gminy Dygowo

RODO

Nieodpłatna pomoc prawna

Petycje

Działalność lobbingowa

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta

Wybory

Powszechny Spis Rolny 2020

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Rekrutacja dzieci do szkół

Konsultacje społeczne

Organizacje pożytku publicznego

Oświadczenia Majątkowe

Poradnik Petenta - Jak To Załatwić?

Zamówienia Publiczne

System utrzymania porządku i czystości na terenie gminy Dygowo

Majątek Gminy

Budżet i Zobowiązania

Rejestry i Ewidencje

Polityka Wewnętrzna Urzędu

Kontrole urzędu

Planowanie przestrzenne

Oprogramowanie Do Odczytu i Wydruku Dokumentów

Organizacja Działania Samorządu

Rada Gminy

Kontakty i Współpraca

Gminne Jednostki Organizacyjne

Ważniejsze Akty Prawne Regulujące Pracę Samorządu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenia

Umowy

Ocena oddziaływania na środowisko

Zawiadomienia, Ogłoszenia, Obwieszczenia

Oferty pracy

Majątek Publiczny

Gmina

radca prawny


radca prawny zajmuje się następującymi sprawami:

                                                                

-       opiniowanie pod względem prawnym i redakcyjnym projektów uchwał rady gminy oraz zarządzeń wójta,

-       opiniowanie prawne projektów umów i porozumień zawieranych przez wójta i kierowników jednostek organizacyjnych gminy,

-       opiniowanie decyzji wydawanych z upoważnieniem organów gminy,

-       sprawowanie doradztwa prawnego na rzecz rady gminy, wójta, urzędu gminy i jednostek organizacyjnych gminy,

-       sprawowanie zastępstwa procesowego w sprawach przed sądami powszechnymi i sądem administracyjnym,

-       wydawanie opinii prawnych w sprawach pracowniczych – pracowników urzędu i gminnych jednostek organizacyjnych,

-       informowanie wójta, sekretarza gminy o uchybieniach w działalności pracowników w zakresie przestrzegania i stosowania przepisów obowiązującego prawa,

-       udział w sesjach rady gminy,

-       aktualizowanie przepisów gminnych,

-       wydawanie opinii prawnych dotyczących umorzenia wierzytelności, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa,

-       sprawowanie nadzoru prawnego nad przestrzeganiem postępowania egzekucyjnego w administracji,

-       wydawanie opinii prawnych dotyczących zawarcia ugody w sprawach majątkowych,

-       sprawowanie nadzoru nad prawidłowym ewidencjonowaniem aktów prawnych,

-       wykonywanie innych zadań określonych w ustawie z dnia 6 lipca 1982 roku o radcach prawnych (Dz. U. Nr 19, poz.145 ze zm.).

 

Powyższymi sprawami zajmuje się radca prawny Waldemar Bleczyc.

 

tel./fax: +48 94358 41 94