Urząd Gminy Dygowo

RODO

Nieodpłatna pomoc prawna

Koordynator do spraw dostępności na terenie Gminy Dygowo

Petycje

Zgromadzenia

Działalność lobbingowa

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta

Wybory

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Powszechny Spis Rolny 2020

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Rekrutacja dzieci do szkół

Konsultacje społeczne

Organizacje pożytku publicznego

Oświadczenia Majątkowe

Poradnik Petenta - Jak To Załatwić?

Zamówienia Publiczne

System utrzymania porządku i czystości na terenie gminy Dygowo

Majątek Gminy

Budżet i Zobowiązania

Rejestry i Ewidencje

Polityka Wewnętrzna Urzędu

Kontrole urzędu

Planowanie przestrzenne

Oprogramowanie Do Odczytu i Wydruku Dokumentów

Organizacja Działania Samorządu

Rada Gminy

Kontakty i Współpraca

Gminne Jednostki Organizacyjne

Ważniejsze Akty Prawne Regulujące Pracę Samorządu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenia

Umowy

Ocena oddziaływania na środowisko

Zawiadomienia, Ogłoszenia, Obwieszczenia

Oferty pracy

Majątek Publiczny

Gmina

zezwolenie na zajęcie pasa drogowego


Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego


Wymagane dokumenty:
1. Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na zajęcie pasa drogowego -druk do pobrania
nazwę jednostki, cel, lokalizację, powierzchnię oraz planowany okres zajęcia pasa drogowego.
2. Plan sytuacyjny odcinka pasa z podaniem jego wymiarów.
3. Pozwolenie na budowę, jeżeli w pasie drogi umieszczane są urządzenia typu przyłącza gazowe, wodociągowe, kanalizacyjne itp.

Opłaty:
Opłaty za zajęcie pasa drogowego są naliczane według stawek opłat wynikających z uchwały
Nr XVIII/115/04 Rady Gminy w Dygowie z dnia 29.09.2004r.
Naliczone opłaty należy uiszczać na podanyw zezwoleniu numer rachunku bankowego.

Tryb odwoławczy:
W przypadku odmowy wydania decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie za pośrednictwem Wójta Gminy Dygowo w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Jednostka odpowiedzialna:
Stanowisko Budownictwo i planowanie przestrzenne, tel.: (094) 358 41 94 lub 95 oraz 358 46 08.

Podstawa prawna:
- ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.),
- ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2000 r. Nr 86 poz. 958),
- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 1986 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o drogach publicznych (Dz. U. z 1986 r. Nr 6 poz. 33).