Urząd Gminy Dygowo

RODO

Działalność lobbingowa

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta

Wybory

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Rekrutacja dzieci do szkół

Konsultacje społeczne

Organizacje pożytku publicznego

Oświadczenia Majątkowe

Poradnik Petenta - Jak To Załatwić?

Zamówienia Publiczne

System utrzymania porządku i czystości na terenie gminy Dygowo

Majątek Gminy

Budżet i Zobowiązania

Rejestry i Ewidencje

Polityka Wewnętrzna Urzędu

Kontrole urzędu

Planowanie przestrzenne

Oprogramowanie Do Odczytu i Wydruku Dokumentów

Organizacja Działania Samorządu

Rada Gminy

Kontakty i Współpraca

Gminne Jednostki Organizacyjne

Ważniejsze Akty Prawne Regulujące Pracę Samorządu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenia

Ocena oddziaływania na środowisko

Zawiadomienia, Ogłoszenia, Obwieszczenia

Oferty pracy

Majątek Publiczny

Gmina

zezwolenie na świadczenie usług w zakresie:


Zezwolenie na świadczenie usług w zakresie:


1) zbierania i transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych.
2) opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,
3) ochrony przed bezdomnymi zwierzętami,
4) prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części

Wymagane dokumenty:
Wniosek wraz z załącznikami.

Opłata:
1) Opłata skarbowa za zezwolenie wynosi 107 zł  (na podstawie pkt 41 części III załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej).

Opłatę należy wpłacić na rachunek Urzędu Gminy w Dygowie:
BS Białogard O/Dygowo nr: 34 8562 0007 0040 0291 2000 0020


Miejsce złożenia dokumentów:
Sekretariat Urzędu Gminy.

Termin i tryb załatwienia sprawy:
W ciągu miesiąca od złożenia wniosku.

Tryb odwoławczy:
Od decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, za pośrednictwem Wójta Gminy Dygowo.

Jednostka odpowiedzialna:
Stanowisko Rolnictwo i ochrona środowiska, tel.: (094) 35 486 35

Podstawa prawna:
1) KPA
2) Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 1996 r. Nr 132, poz. 622 ze zm.)