Urząd Gminy Dygowo

RODO

Petycje

Działalność lobbingowa

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta

Wybory

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Rekrutacja dzieci do szkół

Konsultacje społeczne

Organizacje pożytku publicznego

Oświadczenia Majątkowe

Poradnik Petenta - Jak To Załatwić?

Zamówienia Publiczne

System utrzymania porządku i czystości na terenie gminy Dygowo

Majątek Gminy

Budżet i Zobowiązania

Rejestry i Ewidencje

Polityka Wewnętrzna Urzędu

Kontrole urzędu

Planowanie przestrzenne

Oprogramowanie Do Odczytu i Wydruku Dokumentów

Organizacja Działania Samorządu

Rada Gminy

Kontakty i Współpraca

Gminne Jednostki Organizacyjne

Ważniejsze Akty Prawne Regulujące Pracę Samorządu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenia

Ocena oddziaływania na środowisko

Zawiadomienia, Ogłoszenia, Obwieszczenia

Oferty pracy

Majątek Publiczny

Gmina

zaświadczenie do zawarcia małżeństwa w formie wyznaniowej

 
Wydanie zaświadczenia do zawarcia małżeństwa w formie wyznaniowej

 

Wymagane dokumenty:
1. Dokument stwierdzający tożsamość,
2. Odpis skrócony aktu urodzenia,
3. Dowód ustania lub unieważnienia małżeństwa, jeżeli osoba pozostawała poprzednio w związku małżeńskim,
4. Pisemne zapewnienie osoby, ze nie wie o istnieniu okoliczności wyłączajacych zawarcie małżeństwa,
ponadto:
5. Wdowiec – wdowa: odpis skrócony aktu zgonu małżonka,
6. Rozwiedziony – rozwiedziona: odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o rozwiązaniu przez rozwód.

Oplaty:
Opłata skarbowa - 84 zł ( Dz. U. z 2006r. Nr 225, poz. 1635)
- wpłata w BS Dygowo

Miejsce złożenia dokumentów:
Urząd Stanu Cywilnego w Dygowie, pok. nr 1, tel. (094) 35 84 670.

Termin wydania zaświadczenia:
- niezwłocznie,
- zaświadczenie jest ważne 3 miesiące od daty wydania.

Uwagi:
Zaświadczenie do zawarcia małżeństwa w formie wyznaniowej wydaje kierownik urzędu stanu cywilnego miejsca zamieszkania jednej z osób zamierzających zawrzeć małżeństwo.

Podstawa prawna:
- Ustawa z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 161, poz. 1688)