Urząd Gminy Dygowo

RODO

Nieodpłatna pomoc prawna

Petycje

Działalność lobbingowa

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta

Wybory

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Rekrutacja dzieci do szkół

Konsultacje społeczne

Organizacje pożytku publicznego

Oświadczenia Majątkowe

Poradnik Petenta - Jak To Załatwić?

Zamówienia Publiczne

System utrzymania porządku i czystości na terenie gminy Dygowo

Majątek Gminy

Budżet i Zobowiązania

Rejestry i Ewidencje

Polityka Wewnętrzna Urzędu

Kontrole urzędu

Planowanie przestrzenne

Oprogramowanie Do Odczytu i Wydruku Dokumentów

Organizacja Działania Samorządu

Rada Gminy

Kontakty i Współpraca

Gminne Jednostki Organizacyjne

Ważniejsze Akty Prawne Regulujące Pracę Samorządu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenia

Umowy

Ocena oddziaływania na środowisko

Zawiadomienia, Ogłoszenia, Obwieszczenia

Oferty pracy

Majątek Publiczny

Gmina

zaświadczenie o posiadaniu przez obywatela polskiego zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą

 
Wydanie zaświadczenia stwierdzającego, ze obywatel polski posiada zdolność prawną do zawarcia związku małżeńskiego za granicą


Wymagane dokumenty:
1. Podanie o wydanie zaświadczenia,
2. Dokument stwierdzający tożsamość,
3. Odpis skrócony aktu urodzenia,
4. Dowód ustania lub unieważnienia małżeństwa, jeżeli osoba pozostawała poprzednio w związku małżeńskim,
5. Pisemne zapewnienie osoby, że nie wie o istnieniu okoliczności wyłączajacych zawarcie małżeństwa,
ponadto:
6. Wdowiec – wdowa: odpis skrócony aktu zgonu małżonka,
7. Rozwiedziony – rozwiedziona: odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o rozwiązaniu przez rozwód.

Opłaty:
Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia - 38 zł (Dz U. z 2006 r. Nr 225, poz.1635.)
- wpłata w BS Dygowo

Miejsce złożenia dokumentów:
Urząd Stanu Cywilnego w Dygowie, pok. nr 1, tel. (094) 35 84 670.

Termin i sposób załatwienia sprawy:
- Niezwłocznie.
- Zaświadczenie jest ważne 3 miesiące od daty wydania.

Uwagi:
- Zaświadczenie stwierdzające, że obywatel polski posiada zdolność prawną do zawarcia związku małżeńskiego za granicą wydaje kierownik Urzędu Stanu Cywilnego miejsca zamieszkania osoby, której zaświadczenie dotyczy.
- Jeżeli obywatel polski zamieszkały za granicą nie miał miejsca zamieszkania w Polsce albo nie można ustalić jego ostatniego miejsca zamieszkania w Polsce albo wyjechał z Polski przed ukończeniem 16 roku życia i stale przebywa za granicą, zaświadczenie wydaje konsul.

Podstawa prawna:
- Ustawa z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 161, poz. 1688)