Urząd Gminy Dygowo

RODO

Nieodpłatna pomoc prawna

Petycje

Działalność lobbingowa

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta

Wybory

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Rekrutacja dzieci do szkół

Konsultacje społeczne

Organizacje pożytku publicznego

Oświadczenia Majątkowe

Poradnik Petenta - Jak To Załatwić?

Zamówienia Publiczne

System utrzymania porządku i czystości na terenie gminy Dygowo

Majątek Gminy

Budżet i Zobowiązania

Rejestry i Ewidencje

Polityka Wewnętrzna Urzędu

Kontrole urzędu

Planowanie przestrzenne

Oprogramowanie Do Odczytu i Wydruku Dokumentów

Organizacja Działania Samorządu

Rada Gminy

Kontakty i Współpraca

Gminne Jednostki Organizacyjne

Ważniejsze Akty Prawne Regulujące Pracę Samorządu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenia

Umowy

Ocena oddziaływania na środowisko

Zawiadomienia, Ogłoszenia, Obwieszczenia

Oferty pracy

Majątek Publiczny

Gmina

zgoda na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu od złożenia pisemnego zapewnienia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa

 
Wydanie zezwolenia na zawarcie małżenstwa przed upływem miesięcznego terminu od złożenia pisemnego zapewnienia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa


Wymagane dokumenty:
1. Podanie umotywowane ważnymi względami (ciąża, wyjazd na dłuższy okres za granicę, poważna choroba jednej z osób zawierających małżeństwo lub najbliższego członka rodziny),
2. Dokument stwierdzający tożsamość,
3. Dowód ustania lub unieważnienia małżeństwa, jeżeli osoba pozostawała poprzednio w związku małżeńskim,
4. Pisemne zapewnienie osoby, że nie wie o istnieniu okolicznosci wyłączających zawarcie małżeństwa,
ponadto:
5. Wdowiec – wdowa: odpis skrócony aktu zgonu małżonka,
6. Rozwiedziony – rozwiedziona: odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o rozwiązaniu przez rozwód.

Opłaty:
Opłata skarbowa - 39 zł (Dz. U. z 2006r. Nr 225, poz. 1635)
- wpłata w BS Dygowo

Miejsce złożenia dokumentów:
Urząd Stanu Cywilnego w Dygowie, pok. nr 1, tel. (094) 35 84 670.

Termin i sposób załatwienia sprawy:
niezwłocznie.

Podstawa prawna:
- Ustawa z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 161, poz. 1688)