Urząd Gminy Dygowo

RODO

Działalność lobbingowa

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta

Wybory

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Rekrutacja dzieci do szkół

Konsultacje społeczne

Organizacje pożytku publicznego

Oświadczenia Majątkowe

Poradnik Petenta - Jak To Załatwić?

Zamówienia Publiczne

System utrzymania porządku i czystości na terenie gminy Dygowo

Majątek Gminy

Budżet i Zobowiązania

Rejestry i Ewidencje

Polityka Wewnętrzna Urzędu

Kontrole urzędu

Planowanie przestrzenne

Oprogramowanie Do Odczytu i Wydruku Dokumentów

Organizacja Działania Samorządu

Rada Gminy

Kontakty i Współpraca

Gminne Jednostki Organizacyjne

Ważniejsze Akty Prawne Regulujące Pracę Samorządu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenia

Ocena oddziaływania na środowisko

Zawiadomienia, Ogłoszenia, Obwieszczenia

Oferty pracy

Majątek Publiczny

Gmina

zameldowanie na pobyt czasowy (powyżej 3 miesięcy)

 
Zameldowanie na pobyt czasowy (powyżej 3 miesięcy)


Wymagane dokumenty:
1.Dokument stwierdzający tożsamość (dowód osobisty),
2.Książeczka wojskowa,
3.Wypełniony formularz zgłoszenia pobytu czasowego - druk do pobrania
4.Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu, w którym ma nastapić zameldowanie (akt notarialny, umowa najmu, decyzja o przydziale kwatery stałej) ujawniający osobę uprawnioną do potwierdzenia zgody na zameldowanie (wlaściciel, najemca, wynajmujący).

Opłaty:
Czynności związane z zameldowaniem na pobyt czasowy nie podlegają opłacie skarbowej.

Miejsce złożenia dokumentów:
Urząd Gminy Dygowo - Urząd Stanu Cywilnego - pok. nr 1, tel. (094) 358 46 70.

Termin i sposób załatwiania sprawy:
- w przypadku przedłożenia wszystkich wymaganych dokumentów oraz poprawnym wypełnieniu formularza zgłoszenia pobytu czasowego czynność zameldowania dokonywana jest bezzwłocznie,
- w wyniku dokonania czynności meldunkowej interesant otrzymuje poświadczenie zameldowania na pobyt czasowy powyżej 3 miesięcy.

Tryb odwoławczy:
Od decyzji wydanej przez Wójta Gminy Dygowo przysługuje odwołanie do Wojewody Zachodniopomorskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia stronie decyzji administracyjnej.

Uwagi:
- W przypadku upływu terminu zameldowania na pobyt czasowy powyżej 3 miesięcy meldunek automatycznie wygasa,
- Ponowne zameldowanie na pobyt czasowy jest realizowane poprzez dostarczenie wymaganych dokumentów i wypełnienie formularza meldunkowego.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 roku o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz.U. z 2001 r. Nr 87, poz. 960).