Urząd Gminy Dygowo

RODO

Działalność lobbingowa

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta

Wybory

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Rekrutacja dzieci do szkół

Konsultacje społeczne

Organizacje pożytku publicznego

Oświadczenia Majątkowe

Poradnik Petenta - Jak To Załatwić?

Zamówienia Publiczne

System utrzymania porządku i czystości na terenie gminy Dygowo

Majątek Gminy

Budżet i Zobowiązania

Rejestry i Ewidencje

Polityka Wewnętrzna Urzędu

Kontrole urzędu

Planowanie przestrzenne

Oprogramowanie Do Odczytu i Wydruku Dokumentów

Organizacja Działania Samorządu

Rada Gminy

Kontakty i Współpraca

Gminne Jednostki Organizacyjne

Ważniejsze Akty Prawne Regulujące Pracę Samorządu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenia

Ocena oddziaływania na środowisko

Zawiadomienia, Ogłoszenia, Obwieszczenia

Oferty pracy

Majątek Publiczny

Gmina

wymeldowanie z pobytu stałego w drodze decyzji administracyjnej

 

Wymeldowanie z pobytu stałego w drodze decyzji administracyjnej

Wymagane dokumenty:

1.Umotywowane podanie o wymeldowanie skierowane do Wójta Gminy Dygowo,

2.Kserokopia lub odpis dokumentu stwierdzającego tytuł prawny do lokalu zamieszkałego przez osobę, w stosunku do której prowadzone jest postępowanie o wymeldowanie (umowa najmu, akt notarialny, umowa o przydziale lokalu).

Opłaty:

opłata skarbowa:

- za wydanie decyzji administracyjnej - 10 zł 

Miejsce złożenia dokumentów:

- sekretariat Urzędu Gminy Dygowo, pok. nr 8,

- w toku postępowania wymagane dokumenty można składać bezpośrednio prowadzącemu postępowanie - Kierownik USC Dygowo, pok. nr 1, tel. (094) 35 84 670

Termin i sposób załatwiania sprawy:

- postępowanie o wymeldowanie w drodze administracyjnej prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071),

- termin obligatoryjny do załatwienia sprawy - ok. 2 miesięcy (można ten termin przedłużyć),

- w wyniku przeprowadzonego postępowania organ wydaje decyzję administracyjną, która w zależności od ustalonych okolicznosci sprawy przybiera postać:

- decyzji administracyjnej o wymeldowaniu,

- decyzji administracyjnej o braku podstaw do wymeldowania,

- decyzji administracyjnej o umorzeniu postępowania,

- decyzji administracyjnej zawieszającej postępowanie (wydana w sytuacji, gdy rozstrzygnięcie sprawy jest uzależnione od wcześniejszego wyjaśnienia istotnej w sprawie okoliczności przez sąd powszechny lub inny organ).

Tryb odwoławczy:

Od decyzji wydanej przez organ I instancji (decyzji Wójta Gminy Dygowo) przysługuje pisemne odwołanie do organu II instancji (Wojewoda Zachodniopomorski) w Szczecinie w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Uwagi:

W toku prowadzonego postępowania organ administracji kompletuje materiał dowodowy w postaci zeznań świadków, wyjaśnień stron postępowania, informacji Policji oraz innych urzędów i instytucji w celu ustalenia stanu faktycznego bedącego podstawą do wydania decyzji w sprawie.

W przypadku braku możliwości ustalenia miejsca pobytu osoby, w stosunku do której prowadzone jest postępowanie o wymeldowanie, realizowana jest procedura ustanawiania przez Sąd Rejonowy w Kołobrzegu - Wydział Rodzinny i Nieletnich kuratora dla nieobecnego celem reprezentowania w postępowaniu (w toku dalszego postępowania kurator obejmuje pozycję strony postępowania o wymeldowanie).

Z podaniem o wymeldowanie występuje osoba posiadająca tytuł prawny do lokalu (właściciel, najemca, wynajmujący) z którego ma nastąpic wymeldowanie.

Podstawa prawna:

Art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz.U. z 2001 r. Nr 87, poz. 960).