Urząd Gminy Dygowo

RODO

Działalność lobbingowa

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta

Wybory

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Rekrutacja dzieci do szkół

Konsultacje społeczne

Organizacje pożytku publicznego

Oświadczenia Majątkowe

Poradnik Petenta - Jak To Załatwić?

Zamówienia Publiczne

System utrzymania porządku i czystości na terenie gminy Dygowo

Majątek Gminy

Budżet i Zobowiązania

Rejestry i Ewidencje

Polityka Wewnętrzna Urzędu

Kontrole urzędu

Planowanie przestrzenne

Oprogramowanie Do Odczytu i Wydruku Dokumentów

Organizacja Działania Samorządu

Rada Gminy

Kontakty i Współpraca

Gminne Jednostki Organizacyjne

Ważniejsze Akty Prawne Regulujące Pracę Samorządu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenia

Ocena oddziaływania na środowisko

Zawiadomienia, Ogłoszenia, Obwieszczenia

Oferty pracy

Majątek Publiczny

Gmina

prawo pierwokupu


Prawo pierwokupu


Wymagane dokumenty:
Umowa notarialna - warunkowej umowy sprzedaży nie zabudowanej nieruchomości gruntowej (uprzednio nabytej od Skarbu Państwa lub gminy) położonej na terenie gminy.

Opłaty:
Wniosek wolny od opłaty skarbowej.

Miejsce złożenia dokumentów:
Sekretariat urzędu gminy.

Termin i sposób załatwienia sprawy:
1. Wójt w okresie 2 miesięcy od dnia otrzymania zawiadomienia o treści umowy sprzedaży wypowiada się w kwestii skorzystania z prawa pierwokupu. W przypadku nie skorzystania z prawa pierwokupu, Wójt na wniosek zainteresowanego wydaje oświadczenie o rezygnacji z prawa pierwokupu, które stanowi podstawę zawarcia pomiędzy kupującym, a sprzedającym aktu notarialnego - umowy przeniesienia własności.
2. W przypadku skorzystania z prawa pierwokupu zostaje zawarty akt notarialny - oświadczenie o wykonaniu prawa pierwokupu.

Tryb odwoławczy:
Nie przewiduje się trybu odwoławczego, gdyż podstawą wszczęcia sprawy jest oświadczenie woli złożone przed notariuszem. Akt notarialny - warunkowa umowa sprzedaży zawiera pouczenie o przysługującym gminie prawie pierwokupu. Podjęte w konsekwencji zawartej warunkowej umowy sprzedaży stanowisko Wójta nie jest decyzją administracyjną w rozumieniu przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego.

Jednostka odpowiedzialna:

Gospodarka gruntami, tel.: (094) 358 41 94 do 95 lub 358 40 66.

Podstawa prawna:
Dział III, rozdział 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543 ze zm.).

Dodatkowe informacje:
Skorzystanie lub nie skorzystanie z prawa pierwokupu jest sprawą rozpatrywaną z urzędu.