Urząd Gminy Dygowo

RODO

Działalność lobbingowa

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta

Wybory

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Rekrutacja dzieci do szkół

Konsultacje społeczne

Organizacje pożytku publicznego

Oświadczenia Majątkowe

Poradnik Petenta - Jak To Załatwić?

Zamówienia Publiczne

System utrzymania porządku i czystości na terenie gminy Dygowo

Majątek Gminy

Budżet i Zobowiązania

Rejestry i Ewidencje

Polityka Wewnętrzna Urzędu

Kontrole urzędu

Planowanie przestrzenne

Oprogramowanie Do Odczytu i Wydruku Dokumentów

Organizacja Działania Samorządu

Rada Gminy

Kontakty i Współpraca

Gminne Jednostki Organizacyjne

Ważniejsze Akty Prawne Regulujące Pracę Samorządu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenia

Ocena oddziaływania na środowisko

Zawiadomienia, Ogłoszenia, Obwieszczenia

Oferty pracy

Majątek Publiczny

Gmina

przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

PRZEKSZTAŁCENIE PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Na wniosek użytkownika wieczystego - druk do pobrania
termin składania wniosków do 31.12.2012 r.
Wymagane dokumenty:
- aktualny odpis z księgi wieczystej
- wypis z rejestru gruntów
- dokument na podstawie którego wnioskodawca nabył wieczyste użytkowanie ( np. Akt notarialny, orzeczenie sądu o spadku itp.)
Dodatkowe informacje
1. Z żądaniem przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności mogą wystąpić osoby fizyczne będące w dniu wejścia w życie ustawy użytkownikami wieczystymi nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe lub zabudowanych garażami albo przeznaczonych pod tego rodzaju zabudowę oraz nieruchomości rolnych.
2. Z żądaniem przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności mogą również wystąpić:
a) osoby fizyczne i prawne będące właścicielami lokali, których udział w nieruchomości wspólnej obejmuje prawo użytkowania wieczystego,
b) osoby fizyczne będące następcami osób fizycznych i prawnych, którym przekształcenie przysługiwało.

Opłaty
Wniosek podlega opłacie skarbowej w wysokości 10 zł.

Termin załatwienia
Do 30 dni. W sprawach skomplikowanych do 60 dni.
 
Miejsce złożenia dokumentów
Urząd Gminy Dygowo, ul. Kolejowa 1, 78-113 Dygowo – sekretariat

Tryb odwoławczy
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie za pośrednictwem Wójta Gminy Dygowo w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.
Jednostka odpowiedzialna:
Referat Planowania i Rozwoju Gospodarczego - stanowisko pracy ds. gospodarki komunalnej i gospodarki gruntami tel: (094) 35 84 195 lub bezpośredni (094) 35 84 066