Urząd Gminy Dygowo

RODO

Działalność lobbingowa

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta

Wybory

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Rekrutacja dzieci do szkół

Konsultacje społeczne

Organizacje pożytku publicznego

Oświadczenia Majątkowe

Poradnik Petenta - Jak To Załatwić?

Zamówienia Publiczne

System utrzymania porządku i czystości na terenie gminy Dygowo

Majątek Gminy

Budżet i Zobowiązania

Rejestry i Ewidencje

Polityka Wewnętrzna Urzędu

Kontrole urzędu

Planowanie przestrzenne

Oprogramowanie Do Odczytu i Wydruku Dokumentów

Organizacja Działania Samorządu

Rada Gminy

Kontakty i Współpraca

Gminne Jednostki Organizacyjne

Ważniejsze Akty Prawne Regulujące Pracę Samorządu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenia

Ocena oddziaływania na środowisko

Zawiadomienia, Ogłoszenia, Obwieszczenia

Oferty pracy

Majątek Publiczny

Gmina

zezwolenie na wycinkę drzew i krzewów


Usunięcie drzew i krzewów w wypadku gdy wnioskodawca jest właścicielem gruntu


Wymagane dokumenty:
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów w wypadku, gdy wnioskodawca jest właścicielem nieruchomości – w formie podania lub druku wniosku - druk do pobrania

Opłaty:
- zwolnione z opłaty skarbowej na podstawie pkt 44 częśc III załacznika do ustawy z dnia 16 listoapda 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635).

Miejsce złożenia dokumentów:
Sekretariat Urzędu – pokój nr 8.

Termin załatwienia sprawy:
Do 30 dni.

Jednostka odpowiedzialna:

Rolnictwo i gospodarka komunalna , tel.: (094) 358 41 95 lub bezposredni (094) 35 486 35

Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.
Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.


Uwagi:
1. Podanie we wniosku numeru telefonu oraz godzin, w których można uzyskać kontakt z wnioskodawcą może znacznie skrócić termin załatwienia sprawy.
2. W przypadku posesji stanowiącej współwłasność wniosek musi być potwierdzony przez wszystkich współwłaścicieli.
3. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w sekretariacie UG Dygowo.

Podstawa prawna:
art. 83  ustawy z dnia 16 października 2001 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2001 r. Nr 99, poz. 1079 ze zm.).wniosek na wycinkę drzew i krzewów.doc

23 KBPobierz

wniosek na wycinkę drzew i krzewów.doc

23 KBPobierz