Urząd Gminy Dygowo

RODO

Nieodpłatna pomoc prawna

Koordynator do spraw dostępności na terenie Gminy Dygowo

Petycje

Działalność lobbingowa

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta

Wybory

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Powszechny Spis Rolny 2020

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Rekrutacja dzieci do szkół

Konsultacje społeczne

Organizacje pożytku publicznego

Oświadczenia Majątkowe

Poradnik Petenta - Jak To Załatwić?

Zamówienia Publiczne

System utrzymania porządku i czystości na terenie gminy Dygowo

Majątek Gminy

Budżet i Zobowiązania

Rejestry i Ewidencje

Polityka Wewnętrzna Urzędu

Kontrole urzędu

Planowanie przestrzenne

Oprogramowanie Do Odczytu i Wydruku Dokumentów

Organizacja Działania Samorządu

Rada Gminy

Kontakty i Współpraca

Gminne Jednostki Organizacyjne

Ważniejsze Akty Prawne Regulujące Pracę Samorządu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenia

Umowy

Ocena oddziaływania na środowisko

Zawiadomienia, Ogłoszenia, Obwieszczenia

Oferty pracy

Majątek Publiczny

Gmina

opiniowanie zgodności podziału nieruchomości z planem miejscowym


Opiniowanie zgodności podziału nieruchomości z planem miejscowym


Wymagane dokumenty:
1. Wniosek Druk do pobrania
2. 2 egz. mapy sytuacyjno-wysokościowej w skali 1:1000 z propozycją wstepnego projektu podziału nieruchomości.
3. Wypis z katastru nieruchomości.
4. Decyzja o warunkach zabudowy, jeżeli była wydana prze dniem złożenia wniosku.

Opłaty:

Bez opłaty.


Miejsce złożenia dokumentów:
Sekretariat Urzędu Gminy

Termin i sposób załatwienia sprawy:
1. Nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.
2. Wydanie Postanowienia.

Tryb odwoławczy:
Zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie za pośrednictwem Wójta Gminy Dygowo w terminie 7 dni od dnia doręczenia.

Jednostka odpowiedzialna:

Budownictwo i planowanie przestrzenne, tel.: (094) 358 41 94 lub 95 oraz bezpośredni 358 46 08.

Podstawa prawna:
Art. 93 ust. 4, 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zmianami).

Autor dokumentu: Andrzej MazurOpiniowanie zgodności podziału nieruchomości z planem miejscowym.rtf

6.5 KBPobierzPodgląd pliku