Urząd Gminy Dygowo

RODO

Nieodpłatna pomoc prawna

Koordynator do spraw dostępności na terenie Gminy Dygowo

Petycje

Działalność lobbingowa

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta

Wybory

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Powszechny Spis Rolny 2020

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Rekrutacja dzieci do szkół

Konsultacje społeczne

Organizacje pożytku publicznego

Oświadczenia Majątkowe

Poradnik Petenta - Jak To Załatwić?

Zamówienia Publiczne

System utrzymania porządku i czystości na terenie gminy Dygowo

Majątek Gminy

Budżet i Zobowiązania

Rejestry i Ewidencje

Polityka Wewnętrzna Urzędu

Kontrole urzędu

Planowanie przestrzenne

Oprogramowanie Do Odczytu i Wydruku Dokumentów

Organizacja Działania Samorządu

Rada Gminy

Kontakty i Współpraca

Gminne Jednostki Organizacyjne

Ważniejsze Akty Prawne Regulujące Pracę Samorządu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenia

Umowy

Ocena oddziaływania na środowisko

Zawiadomienia, Ogłoszenia, Obwieszczenia

Oferty pracy

Majątek Publiczny

Gmina

podatek rolny od osób fizycznych


Podatek rolny od osób fizycznych

 

Wymagane dokumenty:
W ciągu 14 dni od zaistnienia faktu należy zgłosić obowiązek podatkowy. Należy załączyć:
1. akt notarialny lub
2. umowę dzierżawy gruntów rolnych,
3. podanie o ulgę.

Opłaty:
Nie pobiera się opłaty skarbowej.

Miejsce złożenia dokumentów:
Sekretariat urzędu - pokój nr 8.

Termin i sposób załatwienia sprawy:
Do 30 dni po otrzymaniu dokumentów wystawiana jest decyzja w sprawie naliczenia podatku uwzględniająca przysługujące ulgi.

Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w sekretariacie UG Dygowo).
Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Ulgi:
1. Z tytułu nabycia gruntów na utworzenie gospodarstwa rolnego lub dzierżawa na okres 10 lat w przypadku, gdy powierzchnia gospodarstwa nie przekroczy 100 ha – art. 12 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (tekst jednolity Dz.U. z 2006r. Nr 136, poz. 969 ze zm.).
Przez okres 5 lat – zwolnienie całkowite z podatku rolnego, w 6 roku – 75 % ulga, w 7 roku 50 % ulga.
2. Ulga inwestycyjna – w przypadku modernizacji lub budowy budynków inwentarskich oraz obiektów służących ochronie środowiska. Ulga wynosi max. 25% poniesionych nakładów i może być wykorzystana w ciągu 15 lat – aż do wyczerpania limitu – art. 13 ustawy - jak w punkcie 1.
3. Dla żołnierza odbywającego zasadniczą służbę wojskową przysługuje ulga w wysokości:

            60% - jeżeli jest właścicielem gospodarstwa rolnego,
            40% - jeżeli jest domownikiem i nie posiada innych źródeł dochodu – art. 13 a ustawy jak w punkcie 1.

Jednostka odpowiedzialna:
Referat Budżetu - pok. Nr 15 - inspektor, ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (tekst jednolity Dz.U. z 2006r.  Nr 136, poz.969 ze zm.).

Uwagi:
A. Klasa V i VI są ustawowo zwolnione z podatku rolnego.


B. Termin płatności można odroczyć lub rozłożyć na raty – art. 67a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.).
¨ Wniosek o powyższe należy złożyć przed terminem płatności raty (lub rat) w sekretariacie UG.
¨ Odroczenie do 6 miesięcy jest zwolnione z opłaty.
¨ Odroczenie na okres dłuższy niż 6 miesięcy - zwolnione z opłaty

¨ Rozłożenie na raty - zwolnione z opłaty.
¨ Przy odraczaniu podatku lub rozkładaniu na raty nalicza się opłatę prolongacyjną w wysokości 20% należnych odsetek – Uchwała Nr III/12/98 Rady Gminy w Dygowie z dnia 14 grudnia 1998 roku w sprawie ustalenia opłaty prolongacyjnej.


C. Podatek rolny można umorzyć – art.67a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja Podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2005r.  Nr 8, poz. 60 ze zm.).
¨ Wniosek o umorzenie składa się w sekretariacie Urzędu po terminie płatności podatku.
¨ Powyższe czynności są zwolnione z opłaty skarbowej.


D. W ciągu 7 dni po upływie terminu płatności raty podatku wystawia się upomnienie.
Należność winna być uregulowana w terminie 7 dni.
W przypadku dalszego uchylania się od zapłaty wystawia się tytuł wykonawczy przesyłany do właściwego urzędu skarbowego w celu podjęcia czynności egzekucyjnych.


E. Terminy płatności podatku rolnego – wymienione w decyzji podatkowej:
I rata – do 15 marca każdego roku,
II rata – do 15 maja każdego roku,
III rata – do 15 września każdego roku,
IV rata – do 15 listopada każdego roku.


F. Wpłaty można dokonywać u inkasentów (sołtysów) lub na konto Urzędu  Gminy Dygowo (nr konta podany jest w decyzji podatkowej).
Nr Konta - Bank Spółdzielczy w Białogardzie - Oddział w Dygowie – 34 8562 0007 0040 0291 2000 0020