Urząd Gminy Dygowo

RODO

Nieodpłatna pomoc prawna

Koordynator do spraw dostępności na terenie Gminy Dygowo

Petycje

Działalność lobbingowa

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta

Wybory

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Powszechny Spis Rolny 2020

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Rekrutacja dzieci do szkół

Konsultacje społeczne

Organizacje pożytku publicznego

Oświadczenia Majątkowe

Poradnik Petenta - Jak To Załatwić?

Zamówienia Publiczne

System utrzymania porządku i czystości na terenie gminy Dygowo

Majątek Gminy

Budżet i Zobowiązania

Rejestry i Ewidencje

Polityka Wewnętrzna Urzędu

Kontrole urzędu

Planowanie przestrzenne

Oprogramowanie Do Odczytu i Wydruku Dokumentów

Organizacja Działania Samorządu

Rada Gminy

Kontakty i Współpraca

Gminne Jednostki Organizacyjne

Ważniejsze Akty Prawne Regulujące Pracę Samorządu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenia

Umowy

Ocena oddziaływania na środowisko

Zawiadomienia, Ogłoszenia, Obwieszczenia

Oferty pracy

Majątek Publiczny

Gmina

podatek leśny od osób prawnych


Podatek leśny od osób prawnych

 

Wymagane dokumenty:
W ciągu 14 dni od zaistnienia faktu należy zgłosić obowiązek podatkowy. Należy złożyć deklarację w sprawie podatku leśnego oraz niżej wymienione dokumenty:
1. akt notarialny lub
2. umowę dzierżawy lasu,
3. oświadczenie o wieku drzewostanu lub plan urządzenia lasu.

Opłaty:
Nie podlega opłatom.

Miejsce złożenia dokumentów:
Sekretariat urzędu - pokój nr 8.

Termin załatwienia sprawy:
Do 30 dni po otrzymaniu podania w sprawie odroczenia, rozłożenia na raty lub umorzenia wystawiana jest decyzja.

Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w sekretariacie UG Dygowo).
Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Ulgi:
Brak.

Jednostka odpowiedzialna:
Referat Budżetu UG Dygowo - pok. Nr 15 - inspektor ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (tekst jednolity Dz.U.z 2002r. Nr 200, poz. 1682 ze zm.).

Uwagi:
A. Wysokość podatku jest określana przez podatnika w deklaracji w sprawie podatku leśnego.


B. Termin płatności można odroczyć lub rozłożyć na raty - art. 67a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja Podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.).
¨ Wniosek o powyższe należy złożyć przed terminem płatności raty (lub rat) w sekretariacie UG.
¨ Odroczenie do 6 miesięcy jest zwolnione z opłaty.
¨ Odroczenie na okres dłuższy niż 6 miesięcy - zwolnione z opłaty
¨ Rozłożenie na raty - zwolnione z opłaty
¨ Przy odraczaniu podatku lub rozkładaniu na raty nalicza się opłatę prolongacyjną w wysokości 20% należnych odsetek - Uchwała Nr III/12/98 Rady Gminy w Dygowie z dnia 14 grudnia 1998 roku w sprawie ustalenia opłaty prolongacyjnej.


C. Podatek leśny można umorzyć - art. 67a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja Podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2005r.  Nr 8, poz. 60 ze zm.).
¨ Wniosek o umorzenie składa się w sekretariacie urzędu po terminie płatności podatku.
¨ Powyższe czynności są zwolnione z opłaty skarbowej.


D. W ciągu 7 dni po upływie terminu płatności raty podatku wystawia się upomnienie.
Należność winna być uregulowana w terminie 7 dni.
W przypadku dalszego uchylania się od zapłaty wystawia się tytuł wykonawczy przesyłany do właściwego urzędu skarbowego w celu podjęcia czynności egzekucyjnych.


E. Terminy płatności podatku leśnego określa art. 6 ust. 5 pkt 3 ustawy z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym (tekst jednolity Dz. U. z 2002r. Nr 200, poz. 1682 ze zm.).
Podatek płatny jest w 12 ratach miesięcznych w terminie do dnia 15 każdego miesiąca.
Raty podatku leśnego wpłaca się bez wezwania.


F. Wpłat należy dokonywać na konto Urzędu Gminy Dygowo.
Nr Konta - Bank Spółdzielczy w Białogardzie - Oddział w Dygowie – 34 8562 0007 0040 0291 2000 0020