Urząd Gminy Dygowo

RODO

Nieodpłatna pomoc prawna

Koordynator do spraw dostępności na terenie Gminy Dygowo

Petycje

Działalność lobbingowa

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta

Wybory

Powszechny Spis Rolny 2020

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Rekrutacja dzieci do szkół

Konsultacje społeczne

Organizacje pożytku publicznego

Oświadczenia Majątkowe

Poradnik Petenta - Jak To Załatwić?

Zamówienia Publiczne

System utrzymania porządku i czystości na terenie gminy Dygowo

Majątek Gminy

Budżet i Zobowiązania

Rejestry i Ewidencje

Polityka Wewnętrzna Urzędu

Kontrole urzędu

Planowanie przestrzenne

Oprogramowanie Do Odczytu i Wydruku Dokumentów

Organizacja Działania Samorządu

Rada Gminy

Kontakty i Współpraca

Gminne Jednostki Organizacyjne

Ważniejsze Akty Prawne Regulujące Pracę Samorządu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenia

Umowy

Ocena oddziaływania na środowisko

Zawiadomienia, Ogłoszenia, Obwieszczenia

Oferty pracy

Majątek Publiczny

Gmina

zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych - jednorazowe

 

Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

Wymagane dokumenty:

1. Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych druk do pobrania zawierający:

a) oznaczenie rodzaju zezwolenia,

b) oznaczenie przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres, w przypadku ustanowienia pełnomocników ich imiona, nazwiska i adres zamieszkania,

c) numer w rejestrze przedsiębiorców lub ewidencji działalności gospodarczej,

d) przedmiot działalności gospodarczej,

e) adres punktu składowania napojów alkoholowych (magazynu dystrybucyjnego).

Opłaty:

Opłatę za jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych wnosi się na rachunek gminy przed wydaniem zezwolenia, w wysokości 1/12 rocznej opłaty za poszczególne rodzaje zezwoleń (art. 18 ust 3 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, Dz.U. z 2016r., poz. 487).

Nr rachunku Urzędu Gminy Dygowo:

BS Białogard O/Dygowo nr: 34 8562 0007 0040 0291 2000 0020

Miejsce złożenia dokumentów:

Sekretariat urzędu gminy.

Termin załatwienia sprawy:

Do 30 dni.

Jednostka odpowiedzialna:

Referat budżetu - stanowisko pracy ds. działalności gospodarczej, podatku VAT, tel: (094) 35 84 195 lub bezpośredni (094) 35 84 515.

Tryb odwoławczy:

Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie za pośrednictwem Wójta Gminy Dygowo w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Informacje dodatkowe:

1. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wydaje się oddzielnie na następujące rodzaje tych napojów:

a) do 4,5 % zawartości alkoholu oraz piwo,

b) powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu z wyjątkiem piwa),

c) powyżej 18 % zawartości alkoholu.

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016r. poz. 487).

- Uchwała Nr VI/39/03 Rady Gminy Dygowo z dnia 7 kwietnia 2003r.  w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie gminy Dygowo miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.