Urząd Gminy Dygowo

RODO

Nieodpłatna pomoc prawna

Koordynator do spraw dostępności na terenie Gminy Dygowo

Petycje

Działalność lobbingowa

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta

Wybory

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Powszechny Spis Rolny 2020

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Rekrutacja dzieci do szkół

Konsultacje społeczne

Organizacje pożytku publicznego

Oświadczenia Majątkowe

Poradnik Petenta - Jak To Załatwić?

Zamówienia Publiczne

System utrzymania porządku i czystości na terenie gminy Dygowo

Majątek Gminy

Budżet i Zobowiązania

Rejestry i Ewidencje

Polityka Wewnętrzna Urzędu

Kontrole urzędu

Planowanie przestrzenne

Oprogramowanie Do Odczytu i Wydruku Dokumentów

Organizacja Działania Samorządu

Rada Gminy

Kontakty i Współpraca

Gminne Jednostki Organizacyjne

Ważniejsze Akty Prawne Regulujące Pracę Samorządu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenia

Umowy

Ocena oddziaływania na środowisko

Zawiadomienia, Ogłoszenia, Obwieszczenia

Oferty pracy

Majątek Publiczny

Gmina

projekty przebudowy dróg gminnych


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

o wartości poniżej 60.000 EURO

Gmina Dygowo, 78-113 Dygowo ul. Kolejowa 1, tel. 358 41 95, fax 358 41 94 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie następujących prac projektowych przebudowy dróg gminnych – drogi w Skoczowie, drogi w Kłopotowie, ulicy Ogrodowej w Dygowie oraz ulicy Zielonej w Dygowie:
koncepcje techniczne poszczególnych dróg (wszystkie branże),
projekty budowlano-wykonawcze poszczególnych dróg,
kosztorysy inwestorskie,
przedmiary robót,
“ślepe” kosztorysy,
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.

Oferty częściowe oraz wariantowe nie będą przyjmowane.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w siedzibie Zamawiającego pok. Nr 10, cena 25 zł netto.

Terminy wykonania zamówienia:
drogi w Kłopotowie, Skoczowie oraz ul. Ogrodowa w Dygowie do dnia 28.02..2005 roku,
ul. Zielona w Dygowie do dnia 15.03.2005 roku.

Warunkiem udziału w postępowaniu jest spełnienie wymagań określonych w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 9 lutego 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19) oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a także nie podleganie wykluczeniu z postępowania z art. 24 ust. 1 i ust. 2. Wykonawcy zobowiązani są do złożenia oświadczeń o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz oświadczeń o nie podleganiu wykluczeniu z art. 24 ust. 1 i ust. 2.

Przystępujący do przetargu zobowiązani są do wpłaty wadium w wysokości 500 zł.

Kryteria oceny ofert:
cena – 100 %.

Oferty można składać w siedzibie Zamawiającego pok. Nr 8 w terminie do dnia 2 grudnia 2004 roku do godz. 9.30.

Poprzez złożenie oferty Wykonawca pozostaje nią związany przez okres 30 dni.