Urząd Gminy Dygowo

RODO

Nieodpłatna pomoc prawna

Koordynator do spraw dostępności na terenie Gminy Dygowo

Petycje

Działalność lobbingowa

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta

Wybory

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Powszechny Spis Rolny 2020

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Rekrutacja dzieci do szkół

Konsultacje społeczne

Organizacje pożytku publicznego

Oświadczenia Majątkowe

Poradnik Petenta - Jak To Załatwić?

Zamówienia Publiczne

System utrzymania porządku i czystości na terenie gminy Dygowo

Majątek Gminy

Budżet i Zobowiązania

Rejestry i Ewidencje

Polityka Wewnętrzna Urzędu

Kontrole urzędu

Planowanie przestrzenne

Oprogramowanie Do Odczytu i Wydruku Dokumentów

Organizacja Działania Samorządu

Rada Gminy

Kontakty i Współpraca

Gminne Jednostki Organizacyjne

Ważniejsze Akty Prawne Regulujące Pracę Samorządu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenia

Umowy

Ocena oddziaływania na środowisko

Zawiadomienia, Ogłoszenia, Obwieszczenia

Oferty pracy

Majątek Publiczny

Gmina

sprzedaż nieruchomości położonej we Wrzosowie


Dygowo, dnia 3.03.2005 r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Na podstawie art. 39 ust. 1 oraz art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21. sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 roku Nr 261, poz. 2603) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14. września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 roku Nr 207, poz. 2108)

Wójt Gminy Dygowo

ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Wrzosowo, obręb ewidencyjny Wrzosowo.

Przedmiotem przetargu jest:  

działka oznaczona nr 21/1 o powierzchni 0,07 ha, opisana w księdze wieczystej Kw nr 23751, zabudowana budynkiem użytkowym (świetlica wiejska) o powierzchni użytkowej 259,1 m2. W planie zagospodarowania przestrzennego gminy Dygowo, Uchwała Nr VII/33/89 Gminnej Rady Narodowej w Dygowie z dnia 19. października 1989 roku (Dz. Urz. Woj. Koszalińskiego z 1989 roku N 21, poz. 194 ze zmianami), którego ważność zakończyła się z dniem 31. grudnia 2003 roku w/w działka przeznaczona była na cele usług kultury. 

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 26.974,79 złotych.

Niniejsze ogłoszenie o przetargu wywieszono do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Dygowie oraz w miejscowości Wrzosowo od dnia 4. marca 2005 roku do dnia 4. kwietnia 2005 roku. 

Przetarg odbędzie się 8. kwietnia 2005 roku o godz.10.00 w Urzędzie Gminy w Dygowie (pokój nr 1).

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest dokonanie wpłaty wadium w wysokości 5 % ceny wywoławczej tj. 1.348,74 złotych na konto Urzędu Gminy nr 21 8562 0007 0040 0291 2000 0060 w BS Białogard, Oddział Dygowo, nie później niż na 3 dni przed dniem otwarcia przetargu tj. do dnia 4. kwietnia 2005 roku.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości, a pozostałym uczestnikom, wadium zostanie zwrócone dnia 11. kwietnia 2005 roku.

W przypadku uchylenia się osoby, która przetarg wygrała, od dnia zawarcia umowy notarialnej, nastąpi przepadek wadium na rzecz sprzedającego.

Sprzedający zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu.

Informacje udziela insp. Adam Korycki w Urzędzie Gminy (pokój nr 4) lub telefonicznie 358 40 66.