Urząd Gminy Dygowo

RODO

Nieodpłatna pomoc prawna

Koordynator do spraw dostępności na terenie Gminy Dygowo

Petycje

Działalność lobbingowa

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta

Wybory

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Powszechny Spis Rolny 2020

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Rekrutacja dzieci do szkół

Konsultacje społeczne

Organizacje pożytku publicznego

Oświadczenia Majątkowe

Poradnik Petenta - Jak To Załatwić?

Zamówienia Publiczne

System utrzymania porządku i czystości na terenie gminy Dygowo

Majątek Gminy

Budżet i Zobowiązania

Rejestry i Ewidencje

Polityka Wewnętrzna Urzędu

Kontrole urzędu

Planowanie przestrzenne

Oprogramowanie Do Odczytu i Wydruku Dokumentów

Organizacja Działania Samorządu

Rada Gminy

Kontakty i Współpraca

Gminne Jednostki Organizacyjne

Ważniejsze Akty Prawne Regulujące Pracę Samorządu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenia

Umowy

Ocena oddziaływania na środowisko

Zawiadomienia, Ogłoszenia, Obwieszczenia

Oferty pracy

Majątek Publiczny

Gmina

przetarg nieograniczony na sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

o wartości poniżej 60.000 EURO

 

Gmina Dygowo, 78-113 Dygowo ul. Kolejowa 1, tel. 358 41 95, fax 358 41 94 ogłasza przetarg nieograniczony na sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy.

Oferty częściowe oraz wariantowe nie będą przyjmowane.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w siedzibie Zamawiającego pok. Nr 10.

Terminy wykonywania zamówienia:

-  do dnia 31.12.2007 roku.

Warunkiem udziału w postępowaniu jest spełnienie wymagań określonych w art. 22 ust.1 ustawy z dnia 9 lutego 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr  19) oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a także nie podleganie wykluczeniu z postępowania z art. 24 ust.1 i ust.2. Wykonawcy zobowiązani są do złożenia oświadczeń o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz oświadczeń o nie podleganiu wykluczeniu z art. 24 ust.1 i ust. 2.

Nie wymaga się wpłaty wadium.

Kryteria oceny ofert:

-         cena – 100 %

Oferty można składać w siedzibie Zamawiającego pok. Nr 8 w terminie do dnia 27 stycznia 2006 roku. do godz. 9.30.

Poprzez złożenie oferty Wykonawca pozostaje nią związany przez okres 30 dni.

Autor dokumentu: Andrzej Mazur