Urząd Gminy Dygowo

RODO

Nieodpłatna pomoc prawna

Koordynator do spraw dostępności na terenie Gminy Dygowo

Petycje

Działalność lobbingowa

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta

Wybory

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Powszechny Spis Rolny 2020

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Rekrutacja dzieci do szkół

Konsultacje społeczne

Organizacje pożytku publicznego

Oświadczenia Majątkowe

Poradnik Petenta - Jak To Załatwić?

Zamówienia Publiczne

System utrzymania porządku i czystości na terenie gminy Dygowo

Majątek Gminy

Budżet i Zobowiązania

Rejestry i Ewidencje

Polityka Wewnętrzna Urzędu

Kontrole urzędu

Planowanie przestrzenne

Oprogramowanie Do Odczytu i Wydruku Dokumentów

Organizacja Działania Samorządu

Rada Gminy

Kontakty i Współpraca

Gminne Jednostki Organizacyjne

Ważniejsze Akty Prawne Regulujące Pracę Samorządu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenia

Umowy

Ocena oddziaływania na środowisko

Zawiadomienia, Ogłoszenia, Obwieszczenia

Oferty pracy

Majątek Publiczny

Gmina

przetarg nieograniczony na dostawę bonów towarowych

Przetarg nieograniczony na dostawę bonów towarowych. 

Dygowo, 2006.11.23

Ogłoszenie

Gminny Zespół Oświaty i Kultury w Dygowie ogłasza wszczęcie postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego – w rozumieniu ustawy z dnia

29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. roku 2004 Nr 19,

poz. 177 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą – na dostawę bonów towarowych.

1.  Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

Gminny Zespół Oświaty i Kultury w Dygowie , ul. Kolejowa 1 ,78-113 Dygowo. tel (0-94)35-84-190, fax (0-94)35-84-194, m-eil gzoik@dygowo.pl.

2. Określenie trybu zamówienia:

przetarg nieograniczony, o jakim mowa w Rozdziale 3 ustawy.

3. Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a także jej cenę, jeżeli jej udostępnienie jest odpłatne:

- zamawiający przekazuje nieodpłatnie wykonawcy specyfikację istotnych warunków zamówienia nie później niż w terminie 3 dni od dnia otrzymania wniosku o jej przekazanie,

- specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna na stronie internetowej www.dygowo.pl

4. Opis przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Opis przedmiotu zamówienia:

- dostawa bonów towarowych o wartości 31.860 zł

- dostawa do siedziby zamawiającego:  budynek Urzędu Gminy w Dygowie ul. Kolejowa 1, I piętro, pokój 18.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

5. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

6. Termin wykonania zamówienia:

w terminie 3 dni od daty zawarcia umowy.

7.  Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków:

warunki udziału w postępowaniu oraz sposób oceny ich spełnienia zgodny z normami wyrażonymi w przepisach art. 22 i 24 ustawy oraz warunkami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

8. Informacja na temat wadium:

zamawiający nie wymaga wpłaty wadium.

9. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

1) Cena - 1 %

2) Ilość punktów handlowych branży co najmniej spożywczej, w których można zrealizować przedmiot zamówienia na terenie miasta Kołobrzeg - 99 %

10. Miejsce i termin składania ofert.

Ofertę należy składać w dni robocze (bez sobót) w godz. 800 – 1500 w siedzibie zamawiającego w budynku Urzędu Gminy w Dygowie, I piętro, pokój 18 lub przesyłać pocztą, w terminie do 1 grudnia 2006 r. godz. 1000. Dla ofert przesłanych pocztą liczy się data i godzina dostarczenia.

11. Termin związania ofertą.

Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni, którego bieg rozpoczyna się od upływu terminu składania ofert.

                                                                           Dorota Gruchała

                                                                                                   Dyrektor Gminnego Zespołu

                                                                                                    i  Kultury w Dygowie