Urząd Gminy Dygowo

RODO

Działalność lobbingowa

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta

Wybory

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Rekrutacja dzieci do szkół

Konsultacje społeczne

Organizacje pożytku publicznego

Oświadczenia Majątkowe

Poradnik Petenta - Jak To Załatwić?

Zamówienia Publiczne

System utrzymania porządku i czystości na terenie gminy Dygowo

Majątek Gminy

Budżet i Zobowiązania

Rejestry i Ewidencje

Polityka Wewnętrzna Urzędu

Kontrole urzędu

Planowanie przestrzenne

Oprogramowanie Do Odczytu i Wydruku Dokumentów

Organizacja Działania Samorządu

Rada Gminy

Kontakty i Współpraca

Gminne Jednostki Organizacyjne

Ważniejsze Akty Prawne Regulujące Pracę Samorządu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenia

Ocena oddziaływania na środowisko

Zawiadomienia, Ogłoszenia, Obwieszczenia

Oferty pracy

Majątek Publiczny

Gmina

podstawowe zadania gminy


podstawowe zadania gminy

ład przestrzenny, gospodarka nieruchomościami, ochrona środowiska i przyrody oraz gospodarka wodna,
gminne drogi, ulice, mosty, place oraz organizacja ruchu drogowego,
wodociągi i zaopatrzenie w wodę, kanalizacja, usuwanie i oczyszczanie ścieków komunalnych, utrzymanie czystości i porządku oraz urządzenia sanitarne, wysypiska i unieszkodliwianie odpadów komunalnych, zaopatrzenie w energię elektryczną i cieplną oraz gaz,
lokalny transport zbiorowy,
ochrona zdrowia,
pomoc społeczna, w tym ośrodki i zakłady opiekuńcze,
gminne budownictwo mieszkaniowe,
edukacja publiczna,
kultura, w tym biblioteki gminne i inne placówki upowszechniania kultury,
kultura fizyczna i turystyka, w tym tereny rekreacyjne i urządzenia sportowe,
targowiska i hale targowe,
zieleń gminna i zadrzewienia,
cmentarze gminne,
porządek publiczny i bezpieczeństwo obywateli oraz ochrona przeciwpożarowa i przeciwpowodziowa,
utrzymanie gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych,
polityka prorodzinna, w tym zapewnienie kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej,
wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej,
promocja gminy,
współpraca z organizacjami pozarządowymi,
współpraca ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw.