Urząd Gminy Dygowo

RODO

Działalność lobbingowa

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta

Wybory

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Rekrutacja dzieci do szkół

Konsultacje społeczne

Organizacje pożytku publicznego

Oświadczenia Majątkowe

Poradnik Petenta - Jak To Załatwić?

Zamówienia Publiczne

System utrzymania porządku i czystości na terenie gminy Dygowo

Majątek Gminy

Budżet i Zobowiązania

Rejestry i Ewidencje

Polityka Wewnętrzna Urzędu

Kontrole urzędu

Planowanie przestrzenne

Oprogramowanie Do Odczytu i Wydruku Dokumentów

Organizacja Działania Samorządu

Rada Gminy

Kontakty i Współpraca

Gminne Jednostki Organizacyjne

Ważniejsze Akty Prawne Regulujące Pracę Samorządu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenia

Ocena oddziaływania na środowisko

Zawiadomienia, Ogłoszenia, Obwieszczenia

Oferty pracy

Majątek Publiczny

Gmina

Komisja Finansów


Komisja Finansów

Skład komisji:

Przewodniczący:

Krysztofiak Piotr

Członkowie:

Pokusa Lucyna

Janiak Józef

Grzebieniak Zbigniew

Krawczyk Tomasz

Zadania Komisji:

 

1. Opiniowanie, zgłaszanie własnych propozycji i rozwiązań oraz kontrola uchwał Rady Gminy w sprawach:

projektu budżetu gminy,

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

programów gospodarczych i problematyka bezrobocia,

podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach,

w sprawach majątkowych Gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, o których mowa w art. 18 ust. 2 pkt 9 od a do z ustawy o samorządzie gminnym,

wysokości sumy, do której Wójt może samowolnie zaciągać zobowiązania,

przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej, o których mowa w art. 8 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym,

współdziałania z innymi gminami oraz opiniowania wydzielania na ten cel odpowiedniego majątku,

herbu gminy, nazw ulic, placów publicznych oraz wznoszenia pomników,

nadawania honorowego obywatelstwa gminy.

2. Komisja przedkłada Radzie Gminy opinie dotyczące przedmiotu działania komisji,

    o których mowa wyżej.

 

3. Komisja składa Radzie Gminy raz w roku sprawozdanie ze swojej działalności.

 

Autor dokumentu: Izabela Płomińska