Urząd Gminy Dygowo

RODO

Nieodpłatna pomoc prawna

Koordynator do spraw dostępności na terenie Gminy Dygowo

Petycje

Działalność lobbingowa

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta

Wybory

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Powszechny Spis Rolny 2020

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Rekrutacja dzieci do szkół

Konsultacje społeczne

Organizacje pożytku publicznego

Oświadczenia Majątkowe

Poradnik Petenta - Jak To Załatwić?

Zamówienia Publiczne

System utrzymania porządku i czystości na terenie gminy Dygowo

Majątek Gminy

Budżet i Zobowiązania

Rejestry i Ewidencje

Polityka Wewnętrzna Urzędu

Kontrole urzędu

Planowanie przestrzenne

Oprogramowanie Do Odczytu i Wydruku Dokumentów

Organizacja Działania Samorządu

Rada Gminy

Kontakty i Współpraca

Gminne Jednostki Organizacyjne

Ważniejsze Akty Prawne Regulujące Pracę Samorządu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenia

Umowy

Ocena oddziaływania na środowisko

Zawiadomienia, Ogłoszenia, Obwieszczenia

Oferty pracy

Majątek Publiczny

Gmina

Komisja Rewizyjna


Komisja Rewizyjna

Skład komisji:

Krawczyk Tomasz - Przewodniczący

Olszak Edward - Członek

Sulkowska Bożena - Członek

 

Zadania komisji:

 

1. Opiniowanie i kontrolowanie całokształtu działalności organów wykonawczych Gminy pod względem zgodności z obowiązującym prawem, statutem i programem działalności oraz kontrola gospodarki majątkowej pod względem celowości i legalności, a w szczególności:

-     kontrola działalności wójta oraz gminnych jednostek organizacyjnych,

-     nadzór nad prawidłowością realizacji uchwał przez organy wykonawcze gminy,

-     badanie prawidłowości i zgodności z przepisami podejmowanych uchwał i zarządzeń przez organy wykonawcze gminy,

-     opiniowanie wykonania budżetu gminy i występowanie z wnioskiem do rady gminy o udzielenie lub nieudzielenie absolutorium wójtowi.

2.     Składanie co najmniej raz w roku sprawozdań okresowych ze swojej działalności na sesjach rady gminy.