Urząd Gminy Dygowo

RODO

Nieodpłatna pomoc prawna

Koordynator do spraw dostępności na terenie Gminy Dygowo

Petycje

Działalność lobbingowa

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta

Wybory

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Powszechny Spis Rolny 2020

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Rekrutacja dzieci do szkół

Konsultacje społeczne

Organizacje pożytku publicznego

Oświadczenia Majątkowe

Poradnik Petenta - Jak To Załatwić?

Zamówienia Publiczne

System utrzymania porządku i czystości na terenie gminy Dygowo

Majątek Gminy

Budżet i Zobowiązania

Rejestry i Ewidencje

Polityka Wewnętrzna Urzędu

Kontrole urzędu

Planowanie przestrzenne

Oprogramowanie Do Odczytu i Wydruku Dokumentów

Organizacja Działania Samorządu

Rada Gminy

Kontakty i Współpraca

Gminne Jednostki Organizacyjne

Ważniejsze Akty Prawne Regulujące Pracę Samorządu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenia

Umowy

Ocena oddziaływania na środowisko

Zawiadomienia, Ogłoszenia, Obwieszczenia

Oferty pracy

Majątek Publiczny

Gmina

Komisja Finansów


Komisja Finansów

Skład komisji:

Krysztofiak Piotr – Przewodniczący

Dyjak Marcin - Członek

Olenowicz Dariusz – Członek

Pokusa Lucyna – Członek

 

Zadania Komisji:

 

1. Opiniowanie, zgłaszanie własnych propozycji i rozwiązań oraz kontrola uchwał Rady Gminy w sprawach:

-   projektu budżetu gminy,

-   miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

-   programów gospodarczych i problematyki bezrobocia,

-   gospodarki finansowej Gminy,

-   podatków, opłat i innych dochodów Gminy,

-   planów finansowych i sprawozdań z ich wykonania,

-   zatrudnienia i płac - w zakresie objętym budżetem,

-  ekonomicznego uzasadnienia tworzenia, przystępowania do spółek, spółdzielni, stowarzyszeń oraz występowania z nich,

-  w sprawach majątkowych Gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, o których mowa w art. 18 ust. 2 pkt 9 od a do z ustawy o samorządzie gminnym,

-  wysokości sumy, do której Wójt może samowolnie zaciągać zobowiązania,

-  przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej, o których mowa w art. 8 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym,

-  współdziałania z innymi gminami oraz opiniowania wydzielania na ten cel odpowiedniego majątku.

 

2. Komisja przedkłada Radzie Gminy opinie dotyczące przedmiotu działania komisji, o których mowa wyżej.

 

3. Komisja składa Radzie Gminy raz w roku sprawozdanie ze swojej działalności.