Urząd Gminy Dygowo

RODO

Nieodpłatna pomoc prawna

Koordynator do spraw dostępności na terenie Gminy Dygowo

Petycje

Działalność lobbingowa

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta

Wybory

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Powszechny Spis Rolny 2020

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Rekrutacja dzieci do szkół

Konsultacje społeczne

Organizacje pożytku publicznego

Oświadczenia Majątkowe

Poradnik Petenta - Jak To Załatwić?

Zamówienia Publiczne

System utrzymania porządku i czystości na terenie gminy Dygowo

Majątek Gminy

Budżet i Zobowiązania

Rejestry i Ewidencje

Polityka Wewnętrzna Urzędu

Kontrole urzędu

Planowanie przestrzenne

Oprogramowanie Do Odczytu i Wydruku Dokumentów

Organizacja Działania Samorządu

Rada Gminy

Kontakty i Współpraca

Gminne Jednostki Organizacyjne

Ważniejsze Akty Prawne Regulujące Pracę Samorządu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenia

Umowy

Ocena oddziaływania na środowisko

Zawiadomienia, Ogłoszenia, Obwieszczenia

Oferty pracy

Majątek Publiczny

Gmina

Komisja Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej

Komisja  Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej

Skład komisji:

Rożek Janusz – Przewodniczący

Niemierzycki Dariusz – Członek

Olszak Edward – Członek

Olenowicz Dariusz – Członek

Zawadzki Zbigniew - Członek

Zadania komisji:

1. Opiniowanie i zgłaszanie własnych propozycji i rozwiązań oraz kontrola uchwał rady gminy dotyczących:

-       rozwoju rolnictwa,

-       przekształceń własnościowych gospodarstw rolnych,

-       przetwórstwa rolno-spożywczego,

-       gminnych dróg, ulic, placów oraz organizacji ruchu drogowego,

-       wodociągów, kanalizacji, gazociągów i gospodarki odpadami,

-       utrzymania czystości i zieleni komunalnej i zadrzewień,

-       porządku publicznego i ochrony p. pożarowej,

-       ochrony środowiska,

-       zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną,

-       lokalnego transportu zbiorowego,

-       komunalnego budownictwa mieszkaniowego,

-       targowisk i cmentarzy komunalnych,

-       rozbudowy i utrzymania obiektów komunalnych, urządzeń użyteczności publicznej i obiektów administracyjnych.

2. Komisja przedkłada radzie gminy opinie i wnioski dotyczące przedmiotu działania komisji, o których mowa wyżej.

3. Komisja składa Radzie Gminy raz w roku sprawozdanie ze swojej działalności.