Urząd Gminy Dygowo

RODO

Nieodpłatna pomoc prawna

Koordynator do spraw dostępności na terenie Gminy Dygowo

Petycje

Zgromadzenia

Działalność lobbingowa

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta

Wybory

Spisy Powszechne

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Rekrutacja dzieci do szkół

Konsultacje społeczne

Organizacje pożytku publicznego

Oświadczenia Majątkowe

Poradnik Petenta - Jak To Załatwić?

Zamówienia Publiczne

System utrzymania porządku i czystości na terenie gminy Dygowo

Majątek Gminy

Budżet i Zobowiązania

Rejestry i Ewidencje

Polityka Wewnętrzna Urzędu

Kontrole urzędu

Planowanie przestrzenne

Oprogramowanie Do Odczytu i Wydruku Dokumentów

Organizacja Działania Samorządu

Rada Gminy

Kontakty i Współpraca

Gminne Jednostki Organizacyjne

Ważniejsze Akty Prawne Regulujące Pracę Samorządu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenia

Umowy

Ocena oddziaływania na środowisko

Zawiadomienia, Ogłoszenia, Obwieszczenia

Oferty pracy

Majątek Publiczny

Gmina

charakterystyka gminy

 
Gmina Dygowo położona jest w północno-zachodniej części województwa zachodniopomorskiego w powiecie kołobrzeskim nad rzeką Parsętą. Od strony południowej graniczy z gminą Gościno, a od zachodu z gminą Kołobrzeg. Granicę północną wyznacza gmina Ustronie Morskie, a wschodnią gminy Będzino i Karlino. Obszar gminy obejmuje powierzchnie 128,4 km2 zamieszkałą przez ok. 5500 osób. Gmina skupia 21 wsi z których utworzono 15 sołectw. Większość instytucji została zlokalizowana w miejscowości Dygowo, która stanowi gminny ośrodek administracyjny, gospodarczy i usługowy z siedzibą Urzędu Gminy.
Rolnictwo i drobna przedsiębiorczość to dominujące dziedziny gospodarki gminy Dygowo. Położenie gminy w bezpośrednim zapleczu strefy nadmorskiej i jej wielkiego ośrodka wczasowo-sanatoryjnego, jakim jest Kołobrzeg, stwarza możliwości rozwoju turystyki, która ma dla gminy duże znaczenie.
Głównym atutem gminy jest jej położenie w dorzeczu Parsęty – jednej z głównych rzek Pomorza, malownicze tereny przyrodnicze i krajobrazowe, kompleksy leśne o zróżnicowanym drzewostanie, urozmaicona rzeźba terenu, czyste nie zdegradowane powietrze, zasoby środowiska kulturowego jako czynniki zachęcające do inwestowania w rozwój turystyki.
Funkcja rekreacyjno-wypoczynkowa może być rozwijana w oparciu o istniejące zespoły parkowo-pałacowe. Gmina Dygowo stwarza odpowiednie warunki do rozwoju różnego rodzaju usług i drobnej wytwórczości. Są tu tereny pod infrastrukturę turystyczną i wypoczynkową. W Gminie Dygowo został wyznaczony teren na rozwój turystyki. Obszar ten przylega do naturalnego zbiornika wodnego, co zwiększa atrakcyjność terenu.
Strategicznymi kierunkami rozwoju gminy jest zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy, aktywizacja gospodarcza i rozwój przedsiębiorczości lokalnej, ograniczenie bezrobocia, rozwój infrastruktury technicznej, rozwój usług i małych firm.
Gmina Dygowo położona jest w zlewni rzeki Parsęty - jest to główny ciek na terenie gminy. W gminie Dygowo przepływa ona na odcinku 21 km. Poza Parsętą przez teren gminy przepływa 5 rzek, które kończą swoje źródło w zlewni Parsęty.
Gmina Dygowo posiada korzystne położenie komunikacyjne, wyposażenie w infrastrukturę techniczną, duży potencjał gospodarczy, bogate walory przyrodnicze i krajobrazowe. Z myślą o mieszkańcach, turystach i wczasowiczach władze gminy kładą duży nacisk na inwestycje. Szeroki program inwestycji sprawia, że tereny gminy stają się jeszcze atrakcyjniejsze nie tylko dla turystów, ale i dla inwestorów. Wiele zadań gmina stara się realizować z udziałem środków zewnętrznych. Z pewnością inwestycje zrealizowane w ostatnim okresie czasu wzbogacają atrakcyjność gminy zarówno pod względem turystycznym jak i miejsca inwestowania czy osiedlenia się.