• projekt uchwały
  77 KB
 • załącznik 1 - dochody
  67 KB
 • załącznik 2 - wydatki
  264 KB
 • załącznik nr 3, 5,6
  29 KB
 • załącznik nr 4 - wydatki inwestycyjne
  50 KB
 • załącznik nr 7 - dochody z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż nap. alkoholowych
  32 KB
 • załącznik nr 8 - wydatki związane z realizacją programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
  35 KB
 • załącznik nr 9 - wydatki na realizację gminnego programu narkomanii
  12 KB
 • załącznik nr 10 - plan dochodów i wydatków związanych z realizacja zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska
  15 KB
 • załącznik nr 11 - plan dochodów i wydatków związany z realizacją zadań określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
  15 KB
 • załącznik nr 12 - plan dochodów i wydatków związany z realizacją zadań określonych ustawą o publicznym transporcie zbiorowym
  17 KB
 • załącznik nr 13 - dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych
  13 KB
 • załącznik nr 14 - dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmiotu nie należące do sektora finansów publicznych
  14 KB
 • objaśnienia cz. 1- dochody
  184 KB
 • objaśnienia cz. 2 - wydatki
  265 KB