charakterystyka gminy

 

Gmina Dygowo położona jest w północno-zachodniej części województwa zachodniopomorskiego w powiecie kołobrzeskim nad rzeką Parsętą. Od strony południowej graniczy z gminą Gościno, a od zachodu z gminą Kołobrzeg. Granicę północną wyznacza gmina Ustronie Morskie, a wschodnią gminy Będzino i Karlino. Obszar gminy obejmuje powierzchnie 128,4 km2 zamieszkałą przez ok. 5500 osób. Gmina skupia 21 wsi z których utworzono 15 sołectw. Większość instytucji została zlokalizowana w miejscowości Dygowo, która stanowi gminny ośrodek administracyjny, gospodarczy i usługowy z siedzibą Urzędu Gminy.

Rolnictwo i drobna przedsiębiorczość to dominujące dziedziny gospodarki gminy Dygowo. Położenie gminy w bezpośrednim zapleczu strefy nadmorskiej i jej wielkiego ośrodka wczasowo-sanatoryjnego, jakim jest Kołobrzeg, stwarza możliwości rozwoju turystyki, która ma dla gminy duże znaczenie.

Głównym atutem gminy jest jej położenie w dorzeczu Parsęty – jednej z głównych rzek Pomorza, malownicze tereny przyrodnicze i krajobrazowe, kompleksy leśne o zróżnicowanym drzewostanie, urozmaicona rzeźba terenu, czyste nie zdegradowane powietrze, zasoby środowiska kulturowego jako czynniki zachęcające do inwestowania w rozwój turystyki.

Funkcja rekreacyjno-wypoczynkowa może być rozwijana w oparciu o istniejące zespoły parkowo-pałacowe. Gmina Dygowo stwarza odpowiednie warunki do rozwoju różnego rodzaju usług i drobnej wytwórczości. Są tu tereny pod infrastrukturę turystyczną i wypoczynkową. W Gminie Dygowo został wyznaczony teren na rozwój turystyki. Obszar ten przylega do naturalnego zbiornika wodnego, co zwiększa atrakcyjność terenu.

Strategicznymi kierunkami rozwoju gminy jest zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy, aktywizacja gospodarcza i rozwój przedsiębiorczości lokalnej, ograniczenie bezrobocia, rozwój infrastruktury technicznej, rozwój usług i małych firm.

Gmina Dygowo położona jest w zlewni rzeki Parsęty - jest to główny ciek na terenie gminy. W gminie Dygowo przepływa ona na odcinku 21 km. Poza Parsętą przez teren gminy przepływa 5 rzek, które kończą swoje źródło w zlewni Parsęty.

Gmina Dygowo posiada korzystne położenie komunikacyjne, wyposażenie w infrastrukturę techniczną, duży potencjał gospodarczy, bogate walory przyrodnicze i krajobrazowe. Z myślą o mieszkańcach, turystach i wczasowiczach władze gminy kładą duży nacisk na inwestycje. Szeroki program inwestycji sprawia, że tereny gminy stają się jeszcze atrakcyjniejsze nie tylko dla turystów, ale i dla inwestorów. Wiele zadań gmina stara się realizować z udziałem środków zewnętrznych. Z pewnością inwestycje zrealizowane w ostatnim okresie czasu wzbogacają atrakcyjność gminy zarówno pod względem turystycznym jak i miejsca inwestowania czy osiedlenia się.