opiniowanie zgodności podziału nieruchomości z planem miejscowym


Opiniowanie zgodności podziału nieruchomości z planem miejscowym


Wymagane dokumenty:
1. Wniosek Druk do pobrania
2. 2 egz. mapy sytuacyjno-wysokościowej w skali 1:1000 z propozycją wstepnego projektu podziału nieruchomości.
3. Wypis z katastru nieruchomości.
4. Decyzja o warunkach zabudowy, jeżeli była wydana prze dniem złożenia wniosku.

Opłaty:

Bez opłaty.


Miejsce złożenia dokumentów:
Sekretariat Urzędu Gminy

Termin i sposób załatwienia sprawy:
1. Nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.
2. Wydanie Postanowienia.

Tryb odwoławczy:
Zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie za pośrednictwem Wójta Gminy Dygowo w terminie 7 dni od dnia doręczenia.

Jednostka odpowiedzialna:

Budownictwo i planowanie przestrzenne, tel.: (094) 358 41 94 lub 95 oraz bezpośredni 358 46 08.

Podstawa prawna:
Art. 93 ust. 4, 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zmianami).

Autor dokumentu:Andrzej Mazur  • Opiniowanie zgodności podziału nieruchomości z planem miejscowym.rtf
    7 KB