zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych - jednorazowe

 

Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

Wymagane dokumenty:

1. Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych druk do pobrania /fileadmin/bip_files/ugdygowo/FTP/alkohole/wniosek_.doc zawierający:

a) oznaczenie rodzaju zezwolenia,

b) oznaczenie przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres, w przypadku ustanowienia pełnomocników ich imiona, nazwiska i adres zamieszkania,

c) numer w rejestrze przedsiębiorców lub ewidencji działalności gospodarczej,

d) przedmiot działalności gospodarczej,

e) adres punktu składowania napojów alkoholowych (magazynu dystrybucyjnego).

Opłaty:

Opłatę za jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych wnosi się na rachunek gminy przed wydaniem zezwolenia, w wysokości 1/12 rocznej opłaty za poszczególne rodzaje zezwoleń (art. 18 ust 3 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, Dz.U. z 2016r., poz. 487).

Nr rachunku Urzędu Gminy Dygowo:

BS Białogard O/Dygowo nr: 34 8562 0007 0040 0291 2000 0020

Miejsce złożenia dokumentów:

Sekretariat urzędu gminy.

Termin załatwienia sprawy:

Do 30 dni.

Jednostka odpowiedzialna:

Referat budżetu - stanowisko pracy ds. działalności gospodarczej, podatku VAT, tel: (094) 35 84 195 lub bezpośredni (094) 35 84 515.

Tryb odwoławczy:

Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie za pośrednictwem Wójta Gminy Dygowo w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Informacje dodatkowe:

1. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wydaje się oddzielnie na następujące rodzaje tych napojów:

a) do 4,5 % zawartości alkoholu oraz piwo,

b) powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu z wyjątkiem piwa),

c) powyżej 18 % zawartości alkoholu.

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016r. poz. 487).

- Uchwała Nr VI/39/03 Rady Gminy Dygowo z dnia 7 kwietnia 2003r.  w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie gminy Dygowo miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.