Roboty remontowe Zespołu Szkół w Dygowie - remont posadzek, okładzin ściennych, stolarki drzwiowej

W załączeniu ogłoszenie o zamówieniu, specyfikacja istotnych warunków zamówienia, przedmiar robót, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych