opinia RIO - sprawozdanie z wykonania budżetu za 2010 rok

w załączeniu Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej