podstawowe zadania gminy


podstawowe zadania gminy

ład przestrzenny, gospodarka nieruchomościami, ochrona środowiska i przyrody oraz gospodarka wodna,
gminne drogi, ulice, mosty, place oraz organizacja ruchu drogowego,
wodociągi i zaopatrzenie w wodę, kanalizacja, usuwanie i oczyszczanie ścieków komunalnych, utrzymanie czystości i porządku oraz urządzenia sanitarne, wysypiska i unieszkodliwianie odpadów komunalnych, zaopatrzenie w energię elektryczną i cieplną oraz gaz,
lokalny transport zbiorowy,
ochrona zdrowia,
pomoc społeczna, w tym ośrodki i zakłady opiekuńcze,
gminne budownictwo mieszkaniowe,
edukacja publiczna,
kultura, w tym biblioteki gminne i inne placówki upowszechniania kultury,
kultura fizyczna i turystyka, w tym tereny rekreacyjne i urządzenia sportowe,
targowiska i hale targowe,
zieleń gminna i zadrzewienia,
cmentarze gminne,
porządek publiczny i bezpieczeństwo obywateli oraz ochrona przeciwpożarowa i przeciwpowodziowa,
utrzymanie gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych,
polityka prorodzinna, w tym zapewnienie kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej,
wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej,
promocja gminy,
współpraca z organizacjami pozarządowymi,
współpraca ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw.