wymagania dla przedsiębiorców ubiegajacych sie o zezwolenie:

1.Wymagania dla przedsiębiorców ubiegających się o zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych i wywóz nieczystości ciekłych (art. 7 ust.3a ustawy z dnia 13.09.1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach)   -   druk rozporządzenia .    

Opłata skarbowa za wydanie zezwolenia  wynosi 107 zł na podstawie pkt 41 i 42część III załącznika do ustawy z dnia 16.11.2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. Nr 225, poz. 1635).  

 

2.Wymagania dla przedsiębiorców ubiegających się o zezwolenie w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk, grzebowisk, spalania zwłok zwierzęcych  (art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 13.09.1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach).

Ustawa z dnia 13.09.1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2005r. nr 236 poz.2008)

  • Warunki zez. psy docel.doc.doc
    56 KB
  • UCHWAŁA Nr XLI/344/23 RADY GMINY DYGOWO z dnia 6 kwietnia 2023 roku w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Dygowo
    1 MB