zezwolenie na świadczenie usług w zakresie:


Zezwolenie na świadczenie usług w zakresie:

1) zbierania i transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych.

2) opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,

3) ochrony przed bezdomnymi zwierzętami,

4) prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części

Wymagane dokumenty:

Wniosek wraz z załącznikami.

Opłata:

1) Opłata skarbowa za zezwolenie wynosi 107 zł  (na podstawie pkt 41 części III załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej).

Opłatę należy wpłacić na rachunek Urzędu Gminy w Dygowie:

BS Białogard O/Dygowo nr: 34 8562 0007 0040 0291 2000 0020

Miejsce złożenia dokumentów:

Sekretariat Urzędu Gminy.

Termin i tryb załatwienia sprawy:

W ciągu miesiąca od złożenia wniosku.

Tryb odwoławczy:

Od decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, za pośrednictwem Wójta Gminy Dygowo.

Jednostka odpowiedzialna:

Referat Budownictwa, planowania przestrzennego, rozwoju gospodarczego i ochrony środowiska, tel.: (094) 35 84 631

Podstawa prawna:

1) KPA

2) Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2022 r., poz. 2519)

 


  • UCHWAŁA Nr XLI/344/23 RADY GMINY DYGOWO z dnia 6 kwietnia 2023 roku w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Dygowo
    1 MB
  • wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych
    172 KB
  • formularz sprawozdania kwartalnego obowiązujący od 2023 roku
    139 KB