zezwolenie na zajęcie pasa drogowego


Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego


Wymagane dokumenty:

1. Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na zajęcie pasa drogowego -druk do pobrania

nazwę jednostki, cel, lokalizację, powierzchnię oraz planowany okres zajęcia pasa drogowego.

2. Plan sytuacyjny odcinka pasa z podaniem jego wymiarów.

3. Pozwolenie na budowę, jeżeli w pasie drogi umieszczane są urządzenia typu przyłącza gazowe, wodociągowe, kanalizacyjne itp.

Opłaty:

Opłaty za zajęcie pasa drogowego są naliczane według stawek opłat wynikających z uchwały

Nr XVIII/115/04 Rady Gminy w Dygowie z dnia 29.09.2004r.

Naliczone opłaty należy uiszczać na podanyw zezwoleniu numer rachunku bankowego.


Tryb odwoławczy:

W przypadku odmowy wydania decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie za pośrednictwem Wójta Gminy Dygowo w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Jednostka odpowiedzialna:

Stanowisko Budownictwo i planowanie przestrzenne, tel.: (094) 358 41 94 lub 95 oraz 358 46 08.

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.),

- ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2000 r. Nr 86 poz. 958),

- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 1986 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o drogach publicznych (Dz. U. z 1986 r. Nr 6 poz. 33).