dzierżawa gruntów gminnych


Wydzierżawianie gruntów stanowiących własność gminy


Wymagane dokumenty:

1. Wniosek określający powierzchnię i położenie gruntu mającego być przedmiotem dzierżawy jak również jego przeznaczenie,

2. Aktualna mapa z wykreśleniem planowanej dzierżawy, decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku planowanej zabudowy np. garaż, pawilon, parking.

Opłaty:

Od wniosku nie pobiera sie opłaty skarbowej.


Miejsce złożenia dokumentów:

Sekretariat urzędu gminy

Termin i sposób załatwienia sprawy:

1. W przypadku wydzierżawienia gruntu po raz pierwszy okres załatwienia wniosku wynosi ok. 3 miesiące. Jest to okres potrzebny do skompletowania niezbędnych opinii, sporządzenia wykazów i wywieszenia na tablicy ogłoszeń, ogłoszenia w prasie, sporządzenia umowy dzierżawy.

2. O każdym przypadku przedłużenia terminu załatwienia wniosku z przyczyn niezależnych od urzędu, wnioskodawca jest informowany pisemnie wraz z podaniem przyczyny zwłoki oraz przewidywanego terminu załatwienia wniosku.

Jednostka odpowiedzialna:

Gospodarka gruntami, tel.: (094) 358 41 94 do 95 lub 358 40 66

Podstawa prawna:

1. art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543 ze zm.),

2. art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 ze zm.).