opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu


Opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu na gruntach stanowiących własność gminy


Dotyczy:
1. Uaktualnienia naliczeń opłat rocznych za użytkowanie wieczyste i trwały zarząd w związku ze zbyciem prawa użytkowania wieczystego, umową darowizny, postanowieniem sądu i nabyciem prawa trwałego zarządu.
2. Aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu (działanie z urzędu na podstawie aktualnej wyceny wartości nieruchomości).

Wymagane dokumenty:
- wniosek o zmianę naliczenia opłaty rocznej (w związku z nabyciem/zbyciem nieruchomości, w związku z nabyciem spadku),
- dokumenty przenoszące nabyte prawo: akt notarialny, postanowienie sądu.

Opłaty:
Od wniosków nie pobiera się opłaty skarbowej.

Miejsce złożenia dokumentów:
Sekretariat urzędu gminy.

Termin i sposób załatwienia sprawy:
W ciągu jednego miesiąca, w sprawach szczególnych w ciągu dwóch miesięcy.

Tryb odwoławczy:
Od decyzji wydanej w sprawie aktualizacji opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Wójta Gminy Dygowo w terminie 14 dni od otrzymania decyzji, a od aktualizacji opłat rocznych przysługuje odwołanie bezpośrednio do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie zgodnie z art. 77 do art. 81 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2000 r. nr 46 , poz. 543 ze zm.).

Jednostka odpowiedzialna:

Wymiar podatków i opłat, tel.: (094) 358 41 94 lub 95 oraz 358 45 11.

Podstawa prawna:
art. 77 i nast. oraz art. 87 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543 ze zm.).