podział nieruchomości


Zatwierdzanie projektów podziału nieruchomości


Wymagane dokumenty:

1. Wniosek osoby lub osób (jeżeli nieruchomość objęta jest współwłasnością) posiadających tytuł prawny do nieruchomości  - druk do pobrania

2. Dokument stwierdzający tytuł prawny nieruchomości.

3. Wypis z rejestru /katastru/ nieruchomości.

4. Projekty podziału nieruchomości sporządzone na aktualnej mapie przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego wykonane przez uprawnioną jednostkę geodezyjną.

5. Opinię w formie postanowienia o zgodności podziału nieruchomości z planem miejscowym.

Opłaty:

Od wniosku nie pobiera się opłaty skarbowej.

Miejsce złożenia dokumentów:

Sekretariat urzędu gminy.

Termin i sposób załatwienia sprawy:

Niezwłocznie lecz nie później niż 30 dni od daty złożenia wniosku, a sprawy szczególnie skomplikowane nie później niż w ciągu dwóch miesięcy.

Tryb odwoławczy:

Odwołanie od decyzji zatwierdzającej projekt podziału wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie za pośrednictwem Wójta Gminy Dygowo w terminie 14 dni licząc od dnia jej doręczenia.

Jednostka odpowiedzialna:

Referat Planowania i Rozwoju Gospodarczego - stanowisko pracy ds. gospodarki komunalnej i gospodarki gruntami, tel.: (094) 358 41 95 do 95 lub 358 40 66.

Podstawa prawna:

1. art. 92 i nast. ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543 ze zm.),

2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lutego 1998 r. w sprawie trybu dokonywania podziałów nieruchomości oraz sposobu sporządzania i rodzajów dokumentów wymaganych w tym postępowaniu (Dz.U. z 1998 r. Nr 25, poz.130 ze zm.).