prawo pierwokupu


Prawo pierwokupu


Wymagane dokumenty:
Umowa notarialna - warunkowej umowy sprzedaży nie zabudowanej nieruchomości gruntowej (uprzednio nabytej od Skarbu Państwa lub gminy) położonej na terenie gminy.

Opłaty:
Wniosek wolny od opłaty skarbowej.

Miejsce złożenia dokumentów:
Sekretariat urzędu gminy.

Termin i sposób załatwienia sprawy:
1. Wójt w okresie 2 miesięcy od dnia otrzymania zawiadomienia o treści umowy sprzedaży wypowiada się w kwestii skorzystania z prawa pierwokupu. W przypadku nie skorzystania z prawa pierwokupu, Wójt na wniosek zainteresowanego wydaje oświadczenie o rezygnacji z prawa pierwokupu, które stanowi podstawę zawarcia pomiędzy kupującym, a sprzedającym aktu notarialnego - umowy przeniesienia własności.
2. W przypadku skorzystania z prawa pierwokupu zostaje zawarty akt notarialny - oświadczenie o wykonaniu prawa pierwokupu.

Tryb odwoławczy:
Nie przewiduje się trybu odwoławczego, gdyż podstawą wszczęcia sprawy jest oświadczenie woli złożone przed notariuszem. Akt notarialny - warunkowa umowa sprzedaży zawiera pouczenie o przysługującym gminie prawie pierwokupu. Podjęte w konsekwencji zawartej warunkowej umowy sprzedaży stanowisko Wójta nie jest decyzją administracyjną w rozumieniu przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego.

Jednostka odpowiedzialna:

Gospodarka gruntami, tel.: (094) 358 41 94 do 95 lub 358 40 66.

Podstawa prawna:
Dział III, rozdział 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543 ze zm.).

Dodatkowe informacje:
Skorzystanie lub nie skorzystanie z prawa pierwokupu jest sprawą rozpatrywaną z urzędu.