przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

PRZEKSZTAŁCENIE PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI


SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY


Na wniosek użytkownika wieczystego - druk do pobrania

termin składania wniosków do 31.12.2012 r.

Wymagane dokumenty:

- aktualny odpis z księgi wieczystej

- wypis z rejestru gruntów

- dokument na podstawie którego wnioskodawca nabył wieczyste użytkowanie ( np. Akt notarialny, orzeczenie sądu o spadku itp.)

Dodatkowe informacje

1. Z żądaniem przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności mogą wystąpić osoby fizyczne będące w dniu wejścia w życie ustawy użytkownikami wieczystymi nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe lub zabudowanych garażami albo przeznaczonych pod tego rodzaju zabudowę oraz nieruchomości rolnych.

2. Z żądaniem przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności mogą również wystąpić:

a) osoby fizyczne i prawne będące właścicielami lokali, których udział w nieruchomości wspólnej obejmuje prawo użytkowania wieczystego,

b) osoby fizyczne będące następcami osób fizycznych i prawnych, którym przekształcenie przysługiwało.


Opłaty

Wniosek podlega opłacie skarbowej w wysokości 10 zł.


Termin załatwienia

Do 30 dni. W sprawach skomplikowanych do 60 dni.

 

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Gminy Dygowo, ul. Kolejowa 1, 78-113 Dygowo – sekretariat


Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie za pośrednictwem Wójta Gminy Dygowo w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Jednostka odpowiedzialna:

Referat Planowania i Rozwoju Gospodarczego - stanowisko pracy ds. gospodarki komunalnej i gospodarki gruntami tel: (094) 35 84 195 lub bezpośredni (094) 35 84 066