użyczenie nieruchomości


Przygotowanie umów użyczenia


Wymagane dokumenty:

Osoby ubiegające się o użyczenie nieruchomości winny złożyć pisemny wniosek wskazując teren, na załączonej mapie geodezyjnej.

Opłaty:

Nie pobiera się opłaty skarbowej.


Miejsce złożenia dokumentów:

Sekretariat urzędu gminy.

Termin i sposób załatwienia sprawy:

1. Postępowanie w ww. sprawach wszczyna się na wniosek zainteresowanych, bądź z urzędu.

2. Po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, które polega na uzyskaniu niezbędnych opinii innych jednostek (opinii urbanistycznej), sprawdzeniu księgi wieczystej, zgodę na taką formę przekazania nieruchomości wyraża Wójt. Umowy użyczenia zawierane są na okres do 3 lat.

3. Odpowiedź o możliwości użyczenia nieruchomości udzielana jest w terminie 30 dni.

4. Sprawy z zakresu udostępniania nieruchomości maja charakter spraw cywilnoprawnych. Obowiązujące przepisy nie przewidują wiążących terminów na załatwienie wniosków.

Tryb odwoławczy:

Nie przewiduje się trybu odwoławczego, gdyż jest to czynność o charakterze cywilnoprawnym.

Jednostka odpowiedzialna:

Gospodarka gruntami, tel.: (094) 358 41 94 do 95 lub 358 40 66.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r. nr 16 , poz. 93 ze zm.).