wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

Wydanie decyzji o  warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

W przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu następuje w drodze decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, przy czym:

1)lokalizację inwestycji celu publicznego ustala się w drodze decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego;

2)sposób zagospodarowania terenu i warunki zabudowy dla innych inwestycji ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy.

Opłaty:

1. Pobiera się opłatę skarbową w wysokości 598 zł za wydanie decyzji  na podstawie pkt 8 część I załącznika do ustawy z dnia 16.11.2006r. o opłacie skarbowej (Dz. u. z 2019 roku poz. 1000 ze zm).

2. Nie pobiera się opłaty za wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego terenu, którego wniosek dotyczy.

3. Pobiera sie opłatę skarbową w wysokości 56 zł za przeniesienie decyzji na rzecz innej osoby na podstawie pkt 9 część I załącznika od ustawy z dnia 16.11.2006r. o opłacie skarbowej

 

Miejsce złożenia dokumentów:

Sekretariat Urzędu Gminy.

 

Termin i sposób załatwienia sprawy:

W ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

 

Tryb odwoławczy:

Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie za pośrednictwem Wójta Gminy Dygowo w terminie 14 dni od dnia doręczenia.

 

Jednostka odpowiedzialna:

Referat Planowania i Rozwoju Gospodarczego, tel.: (094) 358 41 94 lub 95 oraz bezpośredni (094) 358 46 31

 

Podstawa prawna:

Art. 51 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i  zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2020 r. poz. 293 )

 

Dokumenty do pobrania:

  • WNIOSEK o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy
    1,020 KB
  • Wniosek o zmianę decyzji o warunkach zabudowy
    46 KB
  • Wniosek o przeniesienie warunków zabudowy
    87 KB