opłata targowa


Opłata targowa

Pobieranie opłaty targowej reguluje uchwała Rady Gminy Dygowo z dnia 30 grudnia 2004 r. Nr XX/128/04

 Stawki opłaty targowej:

Dzienna stawka opłaty targowej pobieranej od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek nie posiadających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży z ręki, kosza, stoisk, wozów konnych, przyczep, pojazdów samochodowych wynosi 25 zł od jednego punktu sprzedaży, którego powierzchnia wynosi 10 m2 przy ladzie sprzedażnej nie dłuższej niż 4 mb.

Uwagi:

Zwalnia się od opłaty targowej rolników i działkowiczów z terenu gminy dokonujących sprzedaży wyprodukowanych płodów rolnych.

Opłatę targową pobiera się w dniu sprzedaży lub za zgodą sprzedającego w dniach poprzedzających dni sprzedaży.

Poboru opłaty targowej dokonuje się w drodze inkasa przez pracownika urzędu gminy lub sołtysa (wynagrodzenie za inkaso wynosi 20% sumy zainkasowanej opłaty targowej).