podatek leśny od osób fizycznych


Podatek leśny od osób fizycznych

 

Wymagane dokumenty:

W ciągu 14 dni od zaistnienia faktu należy zgłosić obowiązek podatkowy. Należy załączyć:

1. akt notarialny lub

2. umowę dzierżawy lasu,

3. oświadczenie o wieku drzewostanu lub plan urządzenia lasu.

Opłaty:

Nie podlega opłatom.

Miejsce złożenia dokumentów:

Sekretariat urzędu - pokój nr 8.

Termin odpowiedzi:

Do 30 dni po otrzymaniu dokumentów wystawiana jest decyzja w sprawie naliczenia podatku.

Tryb odwoławczy:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w sekretariacie urzędu gminy).

Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Ulgi:

Brak

Jednostka odpowiedzialna:

Referat Budżetu UG Dygowo - pok. Nr 15 - inspektor ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2002r.Nr 200, poz. 1682 ze zm.).

Uwagi:


A. Termin płatności można odroczyć lub rozłożyć na raty  - art. 67a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (tekst jednolity z 2005r. Dz.U. Nr 8, poz. 60 ze zm.).

¨ Wniosek o powyższe należy złożyć przed terminem płatności raty (lub rat) w sekretariacie UG.

¨ Odroczenie do 6 miesięcy jest zwolnione z opłaty.

¨ Odroczenie na okres dłuższy niż 6 miesięcy - zwolnione z opłaty

¨ Rozłożenie na raty - zwolnione z opłaty

¨ Przy odraczaniu podatku lub rozkładaniu na raty nalicza się opłatę prolongacyjną w wysokości 20% należnych odsetek - Uchwała Nr III/12/98 Rady Gminy  w Dygowie z dnia 14 grudnia 1998 r. w sprawie ustalenia opłaty prolongacyjnej.


B. Podatek leśny można umorzyć.

¨ Podstawa prawna - art. 67a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja Podatkowa (tekst jednolity  Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.).

¨ Wniosek o umorzenie składa się w sekretariacie urzędu po terminie płatności podatku.

¨ Powyższe czynności są zwolnione z opłaty skarbowej.


C. W ciągu 7 dni po upływie terminu płatności raty podatku wystawia się upomnienie.

Należność winna być uregulowana w terminie 7 dni.

W przypadku dalszego uchylania się od zapłaty wystawia się tytuł wykonawczy przesyłany do właściwego urzędu skarbowego w celu podjęcia czynności egzekucyjnych.


D. Terminy płatności podatku leśnego - wymienione w decyzji podatkowej:

II rata - do 15 marca każdego roku,

III rata - do 15 maja każdego roku,

IIII rata - do 15 września każdego roku,

IIV rata - do 15 listopada każdego roku.


E. Wpłaty można dokonywać u inkasentów (sołtysów) lub na konto Urzędu  Gminy w Dygowie (nr konta podany jest w decyzji podatkowej).

Nr Konta - Bank Spółdzielczy w Białogardzie - Oddział w Dygowie – 34 8562 0007 0040 0291 2000 0020