podatek leśny od osób prawnych


Podatek leśny od osób prawnych

 

Wymagane dokumenty:

W ciągu 14 dni od zaistnienia faktu należy zgłosić obowiązek podatkowy. Należy złożyć deklarację w sprawie podatku leśnego oraz niżej wymienione dokumenty:

1. akt notarialny lub

2. umowę dzierżawy lasu,

3. oświadczenie o wieku drzewostanu lub plan urządzenia lasu.

Opłaty:

Nie podlega opłatom.

Miejsce złożenia dokumentów:

Sekretariat urzędu - pokój nr 8.

Termin załatwienia sprawy:

Do 30 dni po otrzymaniu podania w sprawie odroczenia, rozłożenia na raty lub umorzenia wystawiana jest decyzja.

Tryb odwoławczy:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w sekretariacie UG Dygowo).

Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Ulgi:

Brak.

Jednostka odpowiedzialna:

Referat Budżetu UG Dygowo - pok. Nr 15 - inspektor ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (tekst jednolity Dz.U.z 2002r. Nr 200, poz. 1682 ze zm.).

Uwagi:

A. Wysokość podatku jest określana przez podatnika w deklaracji w sprawie podatku leśnego.


B. Termin płatności można odroczyć lub rozłożyć na raty - art. 67a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja Podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.).

¨ Wniosek o powyższe należy złożyć przed terminem płatności raty (lub rat) w sekretariacie UG.

¨ Odroczenie do 6 miesięcy jest zwolnione z opłaty.

¨ Odroczenie na okres dłuższy niż 6 miesięcy - zwolnione z opłaty

¨ Rozłożenie na raty - zwolnione z opłaty

¨ Przy odraczaniu podatku lub rozkładaniu na raty nalicza się opłatę prolongacyjną w wysokości 20% należnych odsetek - Uchwała Nr III/12/98 Rady Gminy w Dygowie z dnia 14 grudnia 1998 roku w sprawie ustalenia opłaty prolongacyjnej.


C. Podatek leśny można umorzyć - art. 67a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja Podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2005r.  Nr 8, poz. 60 ze zm.).

¨ Wniosek o umorzenie składa się w sekretariacie urzędu po terminie płatności podatku.

¨ Powyższe czynności są zwolnione z opłaty skarbowej.


D. W ciągu 7 dni po upływie terminu płatności raty podatku wystawia się upomnienie.

Należność winna być uregulowana w terminie 7 dni.

W przypadku dalszego uchylania się od zapłaty wystawia się tytuł wykonawczy przesyłany do właściwego urzędu skarbowego w celu podjęcia czynności egzekucyjnych.


E. Terminy płatności podatku leśnego określa art. 6 ust. 5 pkt 3 ustawy z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym (tekst jednolity Dz. U. z 2002r. Nr 200, poz. 1682 ze zm.).

Podatek płatny jest w 12 ratach miesięcznych w terminie do dnia 15 każdego miesiąca.

Raty podatku leśnego wpłaca się bez wezwania.


F. Wpłat należy dokonywać na konto Urzędu Gminy Dygowo.

Nr Konta - Bank Spółdzielczy w Białogardzie - Oddział w Dygowie – 34 8562 0007 0040 0291 2000 0020